פרסם אצלנו
צור קשר
יום שבת 20.07.2024

‏‏17 ספטמבר 2009

הנדון: סקירת מדיניות ורגולציה – אנרגיה

משרד ארדינסט, בן נתן ושות' נוסד בשנת 1988, והוא נמנה כיום על השורה הראשונה של המשרדים המסחריים בישראל.
המשרד מייצג חברות מקומיות ובינלאומיות מובילות וכן קבוצות של משקיעים ויזמים, בקשר לתכנון, הקמה, מימון והפעלה של פרוייקטים בתחומי האנרגיה והתשתיות, לרבות בתחום של ייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות, טיפול בשפכים ובפסולת ותחבורה הציבורית. כמו כן, מייצג המשרד שורה של חברות קלינטק בתחומים מגוונים. המשרד גם מעורב בהליכי הסדרה ורגולציה בתחום של ייצור חשמל על ידי יזמים פרטיים.

את הפעילות בתחומים אלה מוביל עו"ד אורי נוי, שותף בכיר במשרד (noy@ebnlaw.co.il).

במסגרת סקירה זו, יתוארו החלטותיהם של גופי הרגולציה הרלוונטיים שעניינן קביעת מדיניות והסדרה בתחומי האנרגיה ובייחוד בתחום של ייצור חשמל. הסקירה תתמקד בישראל, האיחוד האירופי, ארצות הברית, הודו וסין.

נשמח לקבל את תגובותיכם, ולעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בקשר לאמור בסקירה.
nadav@ebnlaw.co.il

I. ישראל
1. ביום 7.9.09 פרסמה רשות החשמל מסמך הסדרה בעניין "ייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת באמצעות טורבינות רוח קטנות" ("הסדרת מתקני רוח"). למסמך ההסדרה צורפו אמות המידה הרלוונטיות להסדרת מתקני רוח, ולהסדרה בעניין "ייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת, באמצעות מיתקנים קטנים בטכנולוגיה פוטוולטאית" ("הסדרת מתקנים פוטוולטאיים"), במסגרתן, בין היתר, הוטמעה הסדרת מתקני רוח, ויושמה החלטת רשות החשמל מיום 30.8.09 שעניינה מימון מתקנים קטנים (פוטוולטאיים ורוח) ("אמות המידה").

קישור למסמך הסדרת מתקני רוח –
http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/5/1465.pdf
קישור למסמך הסדרת מתקנים פוטוולטאיים –
http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/3/803.pdf
קישור להחלטת רשות החשמל מיום 30.8.09 –
http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/6/1456.pdf
קישור לאמות המידה אשר צורפו למסמך הסדרת מתקני הרוח –
http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/6/1466.pdf

2. הסדרת מתקני רוח תחול על הצרכנים הבאים:
2.1. צרכנים ביתיים – צרכנים המחויבים בתעריף צריכה ביתי, יהיו רשאים להקים מתקן בהספק מותקן של עד 15 קילוואט, אשר בגין החשמל המיוצר בו יזכו לתעריף של 165 אג' לקילוואט.
2.2. צרכנים אחרים – צרכנים שאינם מחויבים בתעריף צריכה ביתי, בכל רמת מתח, יהיה ראשי להקים מתקן בהספק מותקן של עד 50 קילוואט, אשר בגין התעריף המיוצר בו יזכו לתעריף של 129 אג' לקילוואט.

3. התעריפים האמורים יוצמדו למדד המחירים לצרכן ולשערי הדולר והאירו, ויפחתו בכל שנה, החל בשנת 2012, ב- 2%, על פי נוסחה שצורפה למסמך ההסדרה.
 
4. צרכנים שיצטרפו להסדר ייהנו מן התעריף הרלוונטי ביום הצטרפותם להסדרה לתקופה של 20 שנה, כאשר לאחר ההצטרפות יוצמד התעריף רק למדד המחירים לצרכן על פי נוסחה שצורפה להסדרה.

5. ההתחשבנות בגין הסדרת מתקני רוח והסדרת מתקנים פוטוולטאיים תתבצע באופן הבא:
5.1. בגין מתקן בהספק מותקן של עד 4 קילוואט תבוצע ההתחשבנות בין הצרכן לבין מחלק החשמל במסגרת חשבון הצריכה החודשי, כאשר הצרכן יזכה לתשלום בגובה התעריף לצרכן ביתי כפול מספר הקילוואטים שיוצרו במתקנו, שממנו יקוזז סכום בגובה תעריף צריכה ביתית כפול מספר הקילוואטים שצרך. צרכן כאמור יהיה זכאי לפטור ממס בגין הכנסה שתנבע לו.
5.2. צרכן בעל מתקן בהספק מותקן של מעל 4 קילוואט ימציא למחלק החשמל חשבונית מס לתשלום בגובה התעריף לצרכנים אחרים כפול מספר הקילוואטים שיוצרו במתקנו, אותה יפרע מחלק החשמל בתוך 15 ימי עבודה.
צרכן כאמור יהיה רשאי להגיש למחלק חשמל כתב התחייבות בלתי חוזרת, להעברת התמורה המגיעה לו לחשבון ייעודי, ואף לשעבד את התמורה האמורה לגוף מממן. מחלק החשמל יהיה חייב לפעול לפי כתב ההתחייבות כאמור ולא יוכל לסטות מן האמור בו אלא באישור הצרכן והגוף המממן. כמו כן, המחלק יחויב במשלוח הודעת התראה לפני ניתוק גם לגוף המממן.
5.3. אחת לחודש יעביר המחלק לבעל רישיון ההולכה דיווח אודות סך התשלום ששילם לצרכניו בגין הסדרת מתקני רוח והסדרת מתקנים פוטוולטאיים, ובעל רישיון ההולכה ישלם למחלק את סך כל התשלומים כאמור.
5.4. מובהר כי מי שמבצע פעילות של חלוקת חשמל בלא רישיון יהיה חייב לפעול על פי האמור לעיל, אולם, עד שיסדיר את פעילותו לא יהיה זכאי להחזר תשלומים מבעל רישיון ההולכה, וזאת בהתאם להחלטת רשות החשמל מיום 11.8.09 בה נקבע מתווה להסדרת פעילותם החוקית של מחלקי חשמל היסטוריים.

6. הסדרת מתקני רוח תהיה תקפה עד להתקנות מתקנים בהיקף כולל של עד 30 מגוואט, או עד לשנת 2017, המוקדם מהשניים. למרות האמור, רשות החשמל רשאית לשנות את התעריפים הקבועים בהסדרה במקרה של שינוי נסיבות מהותי.

7. צרכן יוכל להקים במקום הצרכנות שני מתקנים, האחד לפי הסדרת מתקני רוח, והשני לפי הסדרת מתקנים פוטוולטאיים, ובלבד שההספק המותקן של שניהם לא יעלה על 15 קילוואט אם מדובר בצרכן המחויב בתעריף צריכה ביתי, או על 50 קילוואט אם מדובר בכל צרכן אחר.

8. קביעת יעדים להפחתת גזי חממה – בהודעת דובר משרד הגנת הסביבה מיום 9.9.09 נאמר כי המשרד להגנת הסביבה שכר את חברת הייעוץ הבינ"ל 'מקינזי' כצעד ראשון ומרכזי של מדינת ישראל לקביעת יעדים להפחתת פליטות של גזי חממה במסגרת ההערכות העולמית בנושא לקראת ועידת קופנהגן: המשרד להגנת הסביבה מגבש תוכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה בישראל.
בחודש דצמבר השנה תערך בקופנהגן ועידת פסגה עולמית של האו"ם לשינוי האקלים בה ידונו מדינות העולם בקביעת מדיניות כלל עולמית להפחתת פליטות גזי חממה לשנים הבאות, כהמשך לפרוטוקול קיוטו שיישומו יושלם ב-2012.

קישור למתווה העבודה של חברת מקינזי עבור המשרד להגנת הסביבה –
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/ModulKvatzim/9-2009-maping_1.pdf

II. אירופה

9. האיחוד האירופי פתח במגעים עם תורכיה בנוגע לכניסתה לקהילת האנרגיה – ביום 9.9.09, משלחת תורכית אשר הובלה על-ידי סגן השר לאנרגיה יוסוף יאזאר, נועדה בוינה עם צוות מטעם האיחוד האירופי, בראשו עמד סמנכ"ל האנרגיה פאבריציו ברבאסו, לפגישת משא ומתן ראשונה בנוגע לכניסתה של תורכיה לאמנת האנרגיה של האיחוד.

לכתבה המלאה באתר האיחוד האירופי –
http://europa.eu

10. האיחוד האירופי מצמצם את תוכניותיו להעניק מיליארדי יורו למדינות עניות על-מנת שיצטרפו למאבק בשינויי האקלים – האיחוד החליט להטיל לחץ על מדינות מתפתחות, על-מנת שיעלו את תרומתן, לקראת הסכם קופנהגן (פוסט-קיוטו) שמיועד להיחתם מאוחר יותר השנה (כאשר הסכם קיוטו המקורי יפוג בשנת 2012). ההחלטה עוררה כצפוי את תגובת המדינות המתפתחות, אשר איימו להטיל וטו על ההסכם המתממש אם המדינות העשירות לא יגדילו חזרה את תמיכתן הכספית בהן.

III. ארה"ב
11. סגן נשיא ארה"ב הכריז על הלוואה בסך 535 מליון דולר למימון הקמת מפעל לייצור לוחות סולארים – סגן הנשיא ג'ו ביידן הודיע ביום 4.9.2009 על מתן הלוואה לחברת Solyndra, Inc., המייצרת לוחות סולאריים פוטוולטאים חדשניים הפועלים באמצעות צילינדר. ההלוואה תשמש למימון השלב הראשון בהקמת מפעל הייצור החדש של החברה, אשר יאפשר ייצור שנתי בהיקף אשר יספק אנרגיה ל-24,000 בתים, ועד למעלה מחצי מליון בתי לאורך תקופת הפרויקט.
קישור לכתבה המלאה באתר משרד האנרגיה –
http://www.energy.gov/news2009/7887.htm

12. משרד האנרגיה האמריקאי הכריז על תקצוב של עד 454 מליון דולר לתוכנית להאצת שדרוגי אנרגיה במדינה – שר האנרגיה סטיבן צ'ו הודיע ביום 14.9.2009 על השקתה של תוכנית שנועדה להאיץ שדרוג אנרגיה ארצי, אשר מומחים מעריכים שעשוי להוביל לחסכון של 100 מליון דולר בכל שנה, בחשבונות חשמל למשקי בית ועסקים. התוכנית נועדה לתמרץ מודלים חדשניים ליצירת גישה לצריכה יעילה, במאות אלפי בתים ועסקים בקהילות שונות.
קישור לכתבה המלאה באתר משרד האנרגיה –

13. משרד האנרגיה האמריקאי הכריז על מענקים בסך יותר מ-354 מליון דולר לתמיכה ביעילות ושימור אנרגיה – שר האנרגיה סטיבן צ'ו הודיע ביום 14.9.2009 על מתן מענקים ל-22 מדינות, על-מנת שיטמיעו תוכניות להפחתת צריכת אנרגיה, זיהום אוויר, ויצירת מקומות עבודה "ירוקים".
קישור לכתבה המלאה באתר משרד האנרגיה –
http://www.energy.gov/news2009/8006.htm

14. משרד האנרגיה האמריקאי יעניק 14.6 מליון דולר לפרויקטים להפקת אנרגיה ממים – שר האנרגיה סטיבן צ'ו הודיע ביום 15.9.2009 כי המימון יוענק ל-22 פרויקטים, על-מנת לקדם את יכולתם המסחרית וקליטתם בשוק, לקדם מחקר ויצירת טכנולוגיות בתחום ההידרו-קינטי ושיפור מצבן הסביבתי של מרינות.
קישור לכתבה המלאה באתר משרד האנרגיה –
http://www.energy.gov/news2009/8012.htm

15. משרד האנרגיה האמריקאי יעניק 1.3 מליון דולר ליצרנית אנרגיה מתחדשת ממים – שר האנרגיה סטיבן צ'ו הודיע ביום 15.9.2009 כי המימון לחברה נועד לתמרץ פניה למקורות אנרגיה מתחדשת כגון זה, וכן נועד לשפר את יעילות החברה, גמישותה והתפקוד הסביבתי בעת הפקת הידרו-אנרגיה.
קישור לכתבה המלאה באתר משרד האנרגיה –
http://www.energy.gov/news2009/8013.htm

IV. כלל עולמי

16. ראש ממשלת יפן הנכנס הורה על הפחתת 25% ברמות פליטת גזי החממה במדינה – ראש הממשלה הנבחר, יוקיו האטויאמה, הודיע ביום 7.9.2009 כי יתקן את היעד היפני, כך שיעמוד על הפחתה של 25% ברמות פליטת גזי החממה (ולא 8% כפי שקבע הממשל היוצא), לעומת המדידות שנעשו בשנת 1990, וזאת עד שנת 2020. יעד זה הינו מחמיר מהיעד של האיחוד האירופי העומד על 20% הפחתה, וכן מהיחד של הפחתה בשיעור של 17% אשר הוצע בחקיקה בקונגרס האמריקאי, אך נופל מהיעד הסיני, העומד על הפחתה בשיעור של 40%.
לכתבה המלאה באתר סוכנות הידיעות רויטרס –
http://www.reuters.com/article/idUST38860._CH_.2400

17. ממשלת סין חתמה על מזכר הבנות עם חברת First Solar האמריקאית, להקמת המפעל הגדול בעולם לייצור אנרגיה סולארית במדבר סין – החברה הודיעה ביום 8.9.2009 כי במסגרת המזכר, הוסכם כי יבנה מתקן כוח סולארי, בהספק של 2 גיגהוואט, בעיר אורדוס שבמונגוליה. המתקן יוקם במשך מספר שנים, כאשר בשלב הראשון יפעל פרויקט לדוגמא בהספק של 30 מגהוואט, אשר יחל להבנות ב-1.6.2010 ויושלם בתוך זמן קצר. שלבים 2-3, בהספק של 100 ו-870 מגהוואט, יושלמו בשנת 2014, ושלב 4 הסופי יושלם עד שנת 2019. הפרויקט יפעל תחת מודל "feed-in-tariff", לפיו חברת החשמל רוכשת את החשמל ה"ירוק" במחיר הגבוה ממחיר חשמל אשר מופק מדלקים פוסיליים.
לדיווח באתר חברת First Solar –
http://investor.firstsolar.com

סקירה זו ניתנת כשירות ללקוחותינו, האמור בה אינו מהווה משום חוות דעת, ייעוץ משפטי, המלצה או הצעה לפעול בדרך כלשהי. ארדינסט, בן נתן ושות', עו"ד אינם נושאים באחריות כלשהי לנכונותם ודיוקם של הסקירה ופרטיה, ולא ישאו בשום מקרה באחריות לנזק מכל סוג ומין, שיגרם בגין שימוש במידע הכלול בסקירה זו.

בכבוד רב,

ארדינסט, בן נתן ושות', עו"ד
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy