פרסם אצלנו
צור קשר
יום שבת 20.07.2024

משרד ארדינסט, בן נתן ושות' נוסד בשנת 1988, והוא נמנה כיום על השורה הראשונה של המשרדים המסחריים בישראל. המשרד מייצג חברות מקומיות ובינלאומיות מובילות וכן קבוצות של משקיעים ויזמים, בקשר לתכנון, הקמה, מימון והפעלה של פרוייקטים בתחומי האנרגיה והתשתיות, לרבות בתחום של ייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות, טיפול בשפכים ובפסולת ותחבורה הציבורית. כמו כן, מייצג המשרד שורה של חברות קלינטק בתחומים מגוונים. המשרד גם מעורב בהליכי הסדרה ורגולציה בתחום של ייצור חשמל על ידי יזמים פרטיים. את הפעילות בתחומים אלה מוביל עו"ד אורי נוי, שותף בכיר במשרד (noy@ebnlaw.co.il).).במסגרת סקירה זו, יתוארו החלטותיהם של גופי הרגולציה הרלוונטיים שעניינן קביעת מדיניות והסדרה בתחומי האנרגיה ובייחוד בתחום של ייצור חשמל. הסקירה תתמקד בישראל, האיחוד האירופי, ארצות הברית, הודו וסין.נשמח לקבל את תגובותיכם, ולעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בקשר לאמור בסקירה (nadav@ebnlaw.co.il).).I. ישראל1. הודעת המשרד לתשתיות לאומיות בעניין "הכרה שלושה פרויקטים להקמת תחנות כוח בטכנולוגיית אגירה שאובה כפרויקטים לתשתית לאומית" – בהודעה מיום 16.7.09 נאמר כי לפני כשבוע אושרה הצעת ההחלטה שהוגשה ע"י שר התשתיות הלאומיות המכירה בפרויקטים להקמת תחנות כח בטכנולוגיית אגירה שאובה של "כלל תעשיות והשקעות בע"מ", "פי. אס. פי השקעות בע"מ" ו"אגירה שאובה אלקטרה", כפרויקטי תשתית לאומית. החלטה זו מאפשרת לגופים אלה להגיש ולקדם הליכי תכנון ורישוי תחנות הכח בוועדה לתשתיות לאומיות ובכך לקצר את לוחות הזמנים עד למתן האישור הסטטוטורי. הפרויקטים יוקמו במנרה (220 מגה-וואט), בנשר (220 מגה-וואט) ובגלבוע (300 מגה וואט). קישור להודעה – www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/Messages/EnergySpokesmanAgira.htm2. הודעת המשרד לתשתיות לאומיות בעניין "גיבוי יצרני חשמל פרטיים" – בהודעה מיום 20.7.09 נאמר כי שר האוצר והשר לתשתיות לאומיות אישרו מתווה לפיו המדינה תגבה תשלומים ליצרני חשמל פרטיים במקרה בו מנהל המערכת לא יעמוד בהתחייבויותיו, באופן שיסיר חסם משמעותי להקמת תחנות כח פרטיות כמענה לצרכי הפיתוח של משק החשמל בישראל.ההסדר האמור יחול רק על יזמים שיבצעו סגירה פיננסית במהלך השנתיים וחצי הקרובות.הערכת הממשלה הינה כי בשלוש שנים הקרובות יוקמו בישראל תחנות כוח בהספק מותקן של לפחות 2,000 מגוואט וצפוי כי הגיבוי מאת המדינה יסייע ליזמים לקבל מימון בנקאי להקמת תחנות הכח, הן בטכנולוגיות הקונבנציונליות והן באנרגיות חלופיות.קישור להודעה – http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/Messages/EnergySpokesmanElectricity.htm3. הודעת המשרד לתשתיות לאומיות בעניין שיתוף פעולה של המשרד עם חברת "עמידר" למימוש החזון של בתים ירוקים – בהודעה מיום 27.7.09 נאמר כי בפגישה שנערכה ביום 26.7.09 בין שר התשתיות לבין נציגי חברת "עמידר" סוכם על שיתוף פעולה לקידום הקמת מתקנים פוטוולטאיים לייצור חשמל על גגות מבני ומשרדי "עמידר". בשלב ראשון, תבצע חברת "עמידר" פיילוט של התוכנית בשלושה מבנים בבאר-שבע, כאשר על כל אחד מהבניינים ימוקם מתקן פוטוולטאי בהספק מותקן של 50 קילוואט.כמו כן, סוכם ש"עמידר" תבחן את הצעת משרד התשתיות לבצע התייעלות אנרגטית בכל מבניה.קישור להודעה – http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/Messages/EnergyNewsAmidar.htm4. הודעת החשב הכללי בעניין "עדכון התנאים הפיננסיים במכרזים בתחום ההתפלה והאנרגיה הסולארית" – בהודעה מיום 13.7.09 הודיע החשכ"ל על עדכון התנאים הפיננסים במכרזים להקמת מתקני התפלה בשורק ובאשדוד ובמכרז להקמת תחנות כוח סולאריות באשלים. מדובר במכרזים בינלאומיים שמתקיימים בימים אלה ונמצאים בשלבים מתקדמים. המכרזים מנוהלים על ידי אגף החשב הכללי והיקפם מוערך במיליארדי שקלים. נוכח המשבר הכלכלי הגלובלי, בוצע באגף החשב הכללי הליך בחינה יסודי של הנושא, שכלל סקירה של הנעשה בתחום זה בעולם, עריכת מפגשים עם בנקים ישראלים ובינלאומיים ועם גופים מוסדיים וכן נשמעו הערות המציעים במכרז להקמת מתקן ההתפלה בשורק. לאחר הבחינה הוחלט לבצע מספר התאמות ועדכונים למסגרת הפיננסית במכרזים האמורים על מנת להקל על המציעים ולאפשר למדינה לקדם פרויקטים מרכזיים תוך שמירת על יכולתה ליהנות משיפור בתנאי המימון בעתיד. כמו כן צוין כי התאמות פיננסיות מסוג זה יבוצעו ככל שיידרש על מנת לגרום לביצוע מהיר גם במכרזי תשתית עתידיים שיפורסמו על ידי משרד האוצר. להלן השינויים והעדכונים:4.1. הוספת מנגנון הגנה על ריבית משתנה – לראשונה תתווסף במסמכי המכרז האפשרות להגיש הצעות המבוססות על ריבית משתנה לתקופה שממועד הגשת ההצעה ועד שנתיים ממועד הפעלת הפרויקט ובסה"כ לתקופת הגנה של חמש שנים.
4.2. הרחבת סל ההצמדות - המדינה תאפשר למציעים מנגנוני הצמדה לסלי מדדים נוספים וכן תאפשר יכולת התאמה גבוהה יותר למבנה ההוצאות של המציעים.
4.3. הגשת הצעת מחיר נומינאלית - כפי שמקובל בעולם הערכת הצעות המחיר תעשה באופן נומינלי תוך תמחור סלי ההצמדות שבחר המציע.
4.4.גידור תשואה עבור המממנים - המדינה תאפשר למממנים לבקש מראש לגדר את תשואת ריבית הבסיס המינימאלית והמקסימאלית מהפרויקט ועל ידי כך להתאים את הגנות הריבית לפי סוג המממן (בנק או גוף מוסדי).
4.5.חלוקת רווחים במקרה של מחזור חוב – נושא זה קיבל דגש מיוחד נוכח הגידול במרווחי המימון. הוחלט כי על מנת ליצור בסיס שווה לכלל המתמודדים, חישוב הרווחים יעשה ביחס להסכמי המימון החתומים.קישור להודעה - http://www.dover.mof.gov.il/NR/rdonlyres/4A01D634-0F6C-412F-B47D-A6BAA6009287/0/2009910.doc5. החלטת ממשלה מס' 615 שעניינה "הצעת חוק משק הדלק (קידום התחרות) (תיקון– תדלוק אוטומטי), התשס"ט–2009" – בהחלטת ממשלה מיום 22.7.09 הוחלט לתמוך בהצעת החוק שמטרתה קידום התחרות במשק הדלק בישראל.קישור להחלטת הממשלה – http://www.pmo.gov.il/PMO/Secretarial/Decisions/2009/07/des615.htmקישור להצעת החוק –http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/219.rtf6. ביום 28.7.09 פרסמה הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל שימוע למסמך הסדרה בעניין "קביעת תעריף ועדכון פרמיה עבור יצרני חשמל ממקורות מתחדשים" ("מסמך ההסדרה") במסמך ההסדרה, נקבע, בין היתר, כדלקמן:6.1. עדכון פרמיות לחסכון בזיהום ("פרמיות") – בעקבות מסקנות דו"ח של ועדה בין משרדית בראשות המשרד להגנת הסביבה בעניין "עלויות חיצוניות של זיהום אוויר מייצור אנרגיה (חשמל) בישראל" ("הדו"ח") אשר קבעה כי עלויות הזיהום הינם גבוהות מאלו לפיהן נקבעו בעבר הפרמיות, ולנוכח שינויים צפויים בהרכב הפליטות של מתקני ייצור קונבנציונאליים שמפעילה חח"י, מוצע להגדיל את הפרמיות להן זכאים יצרני חשמל פרטיים באנרגיות מתחדשות, באופן המתואר בפרק ד' למסמך השימוע.
קישור לדו"ח –
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/index_pirsumim/p0491_1.pdf
6.2. יצרן חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות (לא כולל אנרגיה סולארית) יוכל לבחור במועד קבלת אישור התעריף אחד משני המסלולים התעריפים הבאים:
6.2.1. מסלול א' –
בעד כל קוט"ש שימכור היצרן לרשת החשמל, ישולם לו רכיב הייצור בהתאם למש"ב שבו יוצר (על פי טבלה 1-6.3 ללוח התעריפים), בתוספת פרמיה קבועה (ממוצע שנתי של גובה הפרמיות כמופיע בשורה המסכמת של טבלת הפרמיות), שתתעדכן מדי חודש בהתאם לשינוי מדד המחירים לצרכן.
התעריף יובטח לתקופה של 20 שנה מיום ההפעלה המסחרית.
6.2.2. מסלול ב' –
היצרן יזכה לתשלום לו היה זכאי אם היה בוחר במסלול א', בכפוף לגבולות התעריפיים שלהלן.
במידה והתשלום הרבעוני ליזם (ללא פרמיות) יהיה נמוך ביותר מ- 10% מרכיב הבסיס שיקבע ליצרן במועד אישור התעריף, יזכה היצרן להבטחת תעריף בגובה 90% מרכיב הבסיס שנקבע לו.
במידה והתשלום הרבעוני ליזם (ללא פרמיות) יהיה גבוה ביותר מ- 10% מרכיב הבסיס שיקבע ליצרן במועד אישור התעריף, לא ייהנה היצרן מעליית רכיב הייצור והוא יזכה לתעריף מקסימאלי בגובה 110% מרכיב הבסיס שנקבע לו.
כאשר רכיב הבסיס הינו ממוצע המשוקלל של רכיב הייצור המשוקלל (כפי שמופיע בשורה המסכמת של לוח 1-6.3 בספר התעריפים) לתקופה של 12 החודשים שקדמו למועד אישור התעריף.
בכל מקרה יהיה זכאי היצרן לתשלום פרמיות לפי מסלול א'.
גם במסלול זה יובטח התעריף לתקופה של 20 שנה מיום ההפעלה המסחרית.תוקף ההסדרה המוצעת יהיה לתקופה של 6 שנים או עד למתן אישורים תעריפיים בהיקף כולל של 500 מגוואט מתוקף ההסדרה המוצעת, המוקדם מבין השניים.קישור למסמך השימוע –http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/2/1432.pdf7. ביום 28.7.09 פרסמה רשות החשמל שימוע לאמת מידה שעניינה "הסדר להפחתת ביקושים תקופתית וייעול צריכה". אמת המידה המוצעת הינה חלק ממדיניות ניהול המחסור במשק החשמל, ובמסגרתה יקבע בין היתר, כדלקמן:7.1. צרכן המשתתף בהסדר והפחית 20% לפחות מסך הצריכה במש"ב פסגה, בכל תקופת ההסדר, במצטבר, ביחס לאותה תקופת זמן בשנה הקלנדרית שקדמה להחלת ההסדר, יהיה זכאי לתעריף של 90% מתעריף הצריכה הרלוונטי עבורו במש"ב פסגה בתקופת ההסדר.
7.2. תקופת ההסדר הינה בין מועד כניסתה של אמת המידה המוצעת לתוקף ועד ליום 30.9.09.
7.3. ההסדר יחול על כל צרכני התעו"ז, למעט צרכנים שהצטרפו להסדר "השלה יזומה באמצעות גנרטורים עצמיים" או להסדר "השלה יזומה באמצעות פסגה ניידת" לאחר יום 1.8.08, ולמעט צרכנים אשר הפכו לצרכני תעו"ז לאחר יום 1.8.08. קישור למסמך השימוע –http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/0/1430.pdf8. הודעת המשרד להגנת הסביבה בעניין סירובו של השר להגנת הסביבה לאשר את הפעלת תחנות הכוח הישנות והמזהמות באשדוד – בהודעה מיום 19.7.09 נאמר כי ביום 16.7.09 סירב השר לבקשת חח"י להפעיל את תחנות הכח באשדוד, לאור העובדה שהן גורמות לזיהום הסביבה, ולנוכח ירידה של כ- 7% בצריכת החשמל בישראל (החל מאוקטובר 2008) לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה.על פי סיכום משנת 1999, יחידות ייצור החשמל האמורות נסגרו בשנת 2006 ומשמשות רק כתמיכה למערכת החשמל, במקום יחידות שמושבתות לצורך התקנת מתקנים להפחתת פליטת מזהמים. בעקבות השבתתן, יחידות אלה אינן מצוידות באמצעים להפחתת זיהום אוויר.קישור להחלטה –http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=News^l4748&enZone=News9. הודעת המשרד להגנת הסביבה בעניין דרישה לדחות את ההחלטה על הקמת תחנת כוח פחמית נוספת באשקלון – בהודעה מיום 22.7.09 נאמר כי בכנס חירום שיזם המשרד הביע השר את עמדתו כי יש לדחות את התכנית להקמת התחנה המהווה מפגע סביבתי בריאותי לתושבים, בשל פליטת המזהמים הגבוהה והניצולת האנרגטית הנמוכה ביחס לתחנות הפועלות על גז טבעי. השר הדגיש, כי הנזק הכלכלי שעלול להיגרם למשק הישראלי בעקבות הפעלת התחנה הפחמית מוערך בסכום של 148,527,300 יורו (מעל 816 מיליון ₪) בשנה. עלות זו מוערכת על פי כמות הזיהום הצפויה להיפלט מהתחנה והכפלתה בעלות המוערכת של כל אחד מסוגי המזהמים למשק. כמו כן, מנה השר שבע סיבות בגינן נדרשת בחינה מחודשת לנחיצות הקמת התחנה הפחמית: הגילויים החדשים של שדות הגז תמר וגלית; פוטנציאל יצור חשמל (בדיקת התוכניות לתחנות הכוח שהנמצאות בהליכי אישור שונים או שכבר אושרו על ידי המועצה הארצית לתכנון ובניה או על ידי הות"ל מעלה כי ישנו פוטנציאל יצור של יותר מ 7,000 MW בתוכניות מאושרות או שבהליכי אישור); מימוש תוכנית החירום למשק החשמל (תכנית החירום אשר הוכרזה ע"י משרד התשתיות הלאומיות בשנה שעברה קודמה בצורה מהירה ביותר במוסדות התכנון והביאה להרחבה נוספת של כ 1,400 MW במלאי התכנוני המאושר); הגדלת הנצילות של תחנות כוח קיימות; התייעלות אנרגטית וחיסכון בחשמל; התפתחויות טכנולוגיות בתחנות פחמיות; תמחור העלויות החיצוניות למשק של תוספת פליטות מגזי חממה.כחלופה לתחנה הפחמית מציע המשרד לבצע את הפעולות הבאות: התייעלות מערכת החשמל הארצית; נקיטת צעדים ברורים ואפקטיביים על ידי הממשלה להשגת יעד של צמצום 20% מצריכת החשמל על ידי קידום מדיניות אגרסיבית לשינוי דפוסי צריכת החשמל והובלה להתייעלות אנרגטית; קידום הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת; קידום חיבור קידוחי דלית ותמר למערך ההולכה והחלוקה הארצי והתאמת הקיבולת שלו לנדרש. קישור להודעה –http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=News^l4753&enZone=NewsII. ארה"ב וקנדה10. רגולציה לפיתוח רשת החשמל – ב-16.7.09 פרסמה ה – FERC (Federal Energy Regulatory Commission) הצהרת מדיניות המספקת קווים מנחים לפיתוח רשת חשמל משוכללת במדינה. התוכנית תטפל בנושאים כמו אמינות הרשת, אגירת חשמל והזנה לרשת.קישור למסמך המלא – http://www.ferc.gov/whats-new/comm-meet/2009/071609/E-3.pdf11. הקצאה להשקעה במכשירי חשמל יעילים מבחינה אנרגטית - שר האנרגיה האמריקאי, סטיבן צ'ו הודיע כי בכוונת משרדו להקצות כ- 300 מליון דולר מכוח ה- American Recovery and Reinvestment Act, להשקעה בתוכנית שתעודד צרכנים לרכוש מכשירי חשמל ביתיים שהינם יעילים מבחינת ניצול האנרגיה, באמצעות מתן הנחות לרכישת אותם מכשירים.מטרת התוכנית לאפשר למשקי הבית לחסוך באנרגיה ובהוצאות חשמל.המימון יוענק למשרדי האנרגיה במדינות השונות שידגימו כיצד בכוונתן לעודד רכישת מכשירי חשמל יעילים מבחינה אנרגטית וכיצד בכוונתן לעודד מחזור של מכשירי החשמל הישנים בתחומן.קישור לפרסום המלא במשרד האנרגיה האמריקאי -http://www.energy.gov/news2009/7634.htm12. משרד האנרגיה האמריקאי מקדם פרויקט של טכנולוגיות ייצור חשמל בנצילות גבוהה וברמה נמוכה של פליטת מזהמי האוויר העושה שימוש בפחם – משרד האנרגיה האמריקאי פרסם השבוע החלטה לקדם פרויקט ראשון מסוגו במדינה של תחנת כוח פחמית, העושה שימוש בטכנולוגיה מתקדמת ומפחיתה, כמעט באופן מלא, את כמות הפליטות המזהמות לאוויר.הפרויקט הוא פרי שיתוף פעולה של משרד האנרגיה האמריקאי וקונסורציום של כמה מיצרניות הפחם הגדולות בעולם.התרומה הכוללת של משרד האנרגיה לפרויקט צפויה להיות בשיעור של 1.073 מיליארד דולר, כאשר כמיליארד דולר יוענקו מכוח ה- American Recovery and Reinvestment Act.קישור לפרסום המלא במשרד האנרגיה האמריקאי -http://www.energy.gov/news2009/7637.htmקישור לאתר החברה המבצעת את הפרויקט – http://www.futuregenalliance.org/13. משרד האנרגיה האמריקאי ממשיך במגמה לתמרץ את תעשיית האנרגיה המתחדשת - שר האנרגיה האמריקאי, סטיבן צ'ו הודיע כי בכוונת משרדו להקצות כ- 22 מליון דולר מכוח ה- American Recovery and Reinvestment Act, להשקעה במתקנים ציבוריים לייצור אנרגיה מתחדשת.מטרת המענק היא לעזור ביצירת מקומות עבודה חדשים, יצירת הזדמנויות כלכליות והפחתת השימוש באנרגיה קונבנציונאלית, כמו גם צמצום המפגעים כתוצאה מפליטות גזי חממה.קישור לפרסום המלא במשרד האנרגיה האמריקאי -http://www.energy.gov/news2009/7644.htm14. שיתוף פעולה בין ארה"ב לסין בעידוד אנרגיות מתחדשות – שר האנרגיה האמריקאי, סטיבן צ'ו אשר ביקר בסין לפני כשבועיים במטרה לחקור דרכים לשיתוף פעולה בין המדינות בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת. במהלך הביקור הוחלט על הרחבת שיתוף הפעולה בין המדינות, בין היתר, באמצעות הקמתו של מרכז מחקר משותף לטכנולוגיות של אנרגיות מתחדשות.משרד האנרגיה האמריקאי פרסם סיקור נרחב של שיתוף הפעולה המתוכנן.קישור לפרסום במשרד האנרגיה האמריקאי - http://www.energy.gov/news2009/7642.htmקישור למצגת שפרסם משרד האנרגיה המתארת ביתר הרחבה את מהות שיתוף הפעולה בין המדינות -http://www.energy.gov/news2009/documents2009/Tsinghua_Slideshow_final_for_distribution.pdf15. משרד האנרגיה האמריקאי מזרים למעלה מ-52 מליון דולר לטכנולוגיה של אנרגיה סולארית - משרד האנרגיה האמריקאי הכריז השבוע כי בכוונתו להשקיע את הכספים במחקר ופיתוח של טכנולוגית אנרגיה סולארית מסוג SPC[Constraining Solar Power] המאפשרת ייצור חשמל בעלויות נמוכות ביום ובלילה.קישור לפרסום במשרד האנרגיה האמריקאי - http://www.energy.gov/news2009/7646.htm16. משרד האנרגיה האמריקאי הכריז על הקצאה של 14 מליון דולר עבור אנרגיית רוח - שר האנרגיה האמריקאי, סטיבן צ'ו הודיע כי בכוונת משרדו להקצות כ- 14 מליון דולר להשקעה ב - 28 פרויקטים של אנרגיית רוח כשמתוכם כ - 12 מליון דולר יוענקו מכוח ה- American Recovery and Reinvestment Act. הפרויקטים יתנו מענה לשאלות בתחום חקר טורבינות רוח, תכנון והזרמת החשמל לרשת.בד בבד הכריז המשרד על פרסומו של הדוח המסכם לשנת 2008 בתחום אנרגיות הרוח.קישור לפרסום במשרד האנרגיה האמריקאי - http://www.energy.gov/news2009/7653.htmקישור לדוח המלא -http://www1.eere.energy.gov/windandhydro/pdfs/46026.pdf17. שיתוף פעולה בין ארה"ב לסין בבנייה יעילה מבחינת ניצול האנרגיה - שר האנרגיה האמריקאי, סטיבן צ'ו הודיע על הסכם לחיזוק שיתוף הפעולה בין המדינות לקידום טכנולוגיות של בנייה יעילה אנרגטית. המדינות יחליפו טכנולוגיה ומומחים בכל הקשור לבנייה יעילה מבחינת ניצול האנרגיה בדגש על בידוד הבית, תאורה יעילה, חימום וקירור ושימוש באנרגיה סולארית.קישור לפרסום במשרד האנרגיה האמריקאי - http://www.energy.gov/news2009/7648.htm18. מענקים לפיתוח תשתית רשת החשמל - שר האנרגיה האמריקאי, סטיבן צ'ו הודיע כי בכוונת משרדו להקצות למעלה מ- 57 מליון דולר מכוח ה- American Recovery and Reinvestment Act, להשקעה ב - 8 פרויקטים לפיתוח ושיפור תשתית רשת החשמל, בשבע מדינות שונות. השר הסביר כי תשתית משופרת ואמינה של רשת החשמל תאפשר הזנה נוחה יותר של חשמל המיוצר באנרגיות מתחדשות לרשת.קישור לפרסום במשרד האנרגיה האמריקאי -http://www.energy.gov/news2009/7670.htm19. הקצאה להשקעה בתוכניות אנרגיה מדינתיות - שר האנרגיה האמריקאי, סטיבן צ'ו הודיע כי בכוונת משרדו להקצות למעלה מ - 54 מליון דולר מכוח ה- American Recovery and Reinvestment Act, להשקעה בהתייעלות אנרגטית ובפרויקטים של אנרגיה מתחדשת בין היתר בנוואדה, וורמונט ווויסקונסין. קישור לפרסום המלא במשרד האנרגיה האמריקאי –http://www.energy.gov/news2009/7695.htm20. הלוואות לפרויקטים של אנרגיה מתחדשת - שר האנרגיה האמריקאי, סטיבן צ'ו הודיע כי בכוונת משרד האנרגיה להקצות למעלה מ- 30 מיליארד דולר להלוואות לפרויקטים של אנרגיות מתחדשות. 750 מיליון דולר נוספים יוקצו למודרניזציה של רשת החשמל.המימון להלוואות ניתן בחלקו מכוח ה - American Recovery and Reinvestment Act ובחלקו מכוח ה - 2009 appropriations.קישור לפרסום המלא במשרד האנרגיה האמריקאי –http://www.energy.gov/news2009/7722.htmIII. אירופה21. שרי האנרגיה של מדינות האיחוד האירופי נפגשו בשבדיה ודנו בדרכים להתייעלות בתחום האנרגיה – שרי האנרגיה של מדינות האיחוד האירופי נפגשו ביום 23.7.09 בשבדיה ודנו בדרכים להתייעלות בתחום האנרגיה. עיקר הפגישה עסקה בתכנית הפעולה החדשה להתייעלות בתחום, עליה האיחוד האירופי מתכוון להכריז בחודש נובמבר. בין היתר דנו המשתתפים באפשרות להכריז על יעד של חסכון באנרגיה בשיעור20% באנרגיה עד שנת 2020.22. צרפת נכנסת למירוץ בתחום האנרגיה הסולארית – ענקית ייצור האנרגיה הצרפתית EDF הכריזה ב-23.7.09 כי בכוונתה להקים את תחנת הכוח הסולארית הגדולה ביותר במדינה, בשיתוף עם יצרנית הפאנלים הסולאריים האמריקאית First Solar. תחנת הכוח המתוכננת תהיה בהספק מותקן של 100 מגוואט ובבנייתה יושקעו כ-90 מיליון אירו. הפרוייקט המתוכנן הינו צעד ראשון של First Solar, בשוק החשמל הצרפתי, לאחר שזיהתה מחויבות של הממשלה הצרפתית לקידום אנרגיות מתחדשות. החברה פועלת כבר בגרמניה, ארה"ב ומלזיה.23. הנציבות האירופית אישרה תמיכה של עד 170 מיליון אירו בשני פרוייקטים בפולין – הנציבות האירופית אישרה תמיכה של עד 170 מיליון אירו בשני פרוייקטים בתחום האנרגיה בפולין. פרוייקט אחד נועד לקדם מודרניזציה של רשת החשמל, על מנת להפחית בזבוזי האנרגיה, ופרוייקט שני נועד לאפשר חיבור של מתקני אנרגיה מתחדשת לרשת החשמל.קישור לכתבה -http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1148&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en24. הנציבות האירופית אישרה הצעה לרגולציה שתשפר את השקיפות בנוגע להשקעות בפרוייקטים – הנציבות האירופית אישרה ביום 16.7.2009 הצעה לרגולציה שמטרתה שיפור השקיפות בנוגע להשקעות בפרוייקטים הקשורים בתחום האנרגיה.קישור לכתבה -http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1152&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=enIV. אסיה25. תמריצים לאנרגיה סולארית בסין – ממשלת סין הכריזה בשבוע שעבר על מתן תמריצים למתקנים סולאריים גדולים. משרד האוצר קבע כי מתקנים סולאריים בהספק מותקן של 500 מגאווט ומעלה יהנו מסובסידיות של עד 50% מעלויות הכוללות של המתקן. בנוסף, מתקנים סולאריים באזורים מרוחקים, שאינם מחוברים לרשת החשמל, ייהנו מסובסידיה 70%. קיימת גם מערכת תמריצים חלופית, שמציעה הממשלה, המכוונת למתקנים קטנים יותר.26. תעריפי הזנה חדשים בסין – סין פרסמה תעריפי הזנה חדשים לטורבינות רוח. וועדת הפיתוח של המדינה (The National Development and Reform Commission (NDRC)) פרסמה בשבוע שעבר ארבע קטגוריות שונות לטורבינות רוח (הממוקמות על החוף) כאשר גובה התעריף מותנה במהירות הרוח באזור שבו מתוכנן הפרויקט – אזורים עם פוטנציאל רוח גבוה יזכו לתעריפים נמוכים יותר מאזורים בעלי פוטנציאל רוח נמוך יותר.התעריפים נעים בין 0.51 יואן לקילוואט (US$0.075, £0.05) ל- 0.61 יואן לקילוואט והינם גבוהים מתעריף ההזנה הממוצע המקביל לייצור חשמל באמצעות פחם.הוועדה טרם פרסמה תעריפי הזנה לטורבינות רוח שאינן על החוף.27. גרמניה מניעה את שוק האנרגיות המתחדשות בוייטנאם – גרמניה העניקה מענק בגובה מיליון אירו לוייטנאם שתכליתו לפתח את ענף אנרגיית הרוח במדינה.ההסכם, שהוא פרי שיתוף פעולה בין ארגון gtz לממשלת גרמניה, נועד לעזור למדינה לגבש מסגרת חקיקתית (אופן ההזנה לרשת, תעריפי הזנה, תמריצים) שתעודד ייצור חשמל מאנרגיית רוח. מחקר שערכה ממשלת וייטנאם מגלה כי 8.6% מקרקעות המדינה הינן בעלות פוטנציאל ליצור חשמל באמצעות אנרגיית רוח ושיעור הייצור יכול להגיע ל - 1.78 גיגהוואט.קישור לאתר gtz המתאר את הפרויקט – http://www.gtz.de/en/weltweit/asien-pazifik/vietnam/26929.htm28. אנרגיה סולארית בהודו – טיוטת תוכנית לתמריצים לאנרגיה סולארית מתגבשת בימים אלה. התוכנית, קובעת למדינה יעד של 20 גיגהוואט מאנרגיה סולארית עד לשנה 2020 וצופים כי תייצר 100,000 משרות חדשות במדינה.מימון התוכנית צפוי לעמוד על כ-9 מיליארד דולר בשלושים השנים הבאות והיא חלק מהתוכנית הכוללת של המדינה להתמודדות עם השינוי אקלימי - India’s National Action Plan on Climate Change. התוכנית צפויה להתפרסם בחודש ספטמבר הקרוב.קישור לנוסח הסופי של הטיוטה – http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/national-solar-plan.pdf29. מבנים יעילים מבחינה אנרגטית בהודו – לאחרונה אישר הקבינט בדלהי הצעה ליישום דירקטיבה המחייבת מבנים ממשלתיים לעמוד בסטנדרטים של התייעלות אנרגטית תחת ה-Energy Conservation Building Code שפורסם בשנת 2007 ועד כה עסק רק במבנים מסחריים.בנוסף, פורסם החודש מדריך ל- Energy Conservation Building Code במדינה.קישור למדריך המלא - http://www.bee-india.nic.in/ecbc/ECBC-userguide.pdfV. כלל עולמי30. תנאי שוק קשים בתחום הסולארי הפוטו וולטאי – מחירי הפוליסיליקון נמצאים ברמתם הנמוכה ביותר מזה עשור, כשמנגד הביקוש בשוק נמוך ביותר, הן עקב המחירים ההולכים ויורדים בתחום, והן עקב המשבר הכלכלי העולמי. המצב בשוק מחייב את המעורבים בו לחדשנות ויצירתיות כדי להתמודד עם התנאים הללו.31. יעד של 100% מאספקת החשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות – מדינת האיים הזעירה טובלו שבאוקיינוס השקט הכריזה על תכנית שמטרתה להביא לכך שבשנת 2020 כל אספקת החשמל במדינה תהיה מבוססת על אנרגיות מתחדשות. כבר כיום, מספק המתקן הסולארי שהוקם על הגג של איצטדיון הכדורגל בעיר הבירה, כ-5% מהחשמל הנדרש לעיר הבירה.
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy