פרסם אצלנו
צור קשר
יום חמישי 20.06.2024

 
משרד ארדינסט, בן נתן ושות' נוסד בשנת 1988, והוא נמנה כיום על השורה הראשונה של המשרדים המסחריים בישראל.
המשרד מייצג חברות מקומיות ובינלאומיות מובילות וכן קבוצות של משקיעים ויזמים, בקשר לתכנון, הקמה, מימון והפעלה של פרוייקטים בתחומי האנרגיה והתשתיות, לרבות בתחום של ייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות, טיפול בשפכים ובפסולת ותחבורה הציבורית. כמו כן, מייצג המשרד שורה של חברות קלינטק בתחומים מגוונים. המשרד גם מעורב בהליכי הסדרה ורגולציה בתחום של ייצור חשמל על ידי יזמים פרטיים.
את הפעילות בתחומים אלה מוביל עו"ד אורי נוי, שותף בכיר במשרד (noy@ebnlaw.co.il).
במסגרת סקירה זו, יתוארו החלטותיהם של גופי הרגולציה הרלוונטיים שעניינן קביעת מדיניות והסדרה בתחומי האנרגיה ובייחוד בתחום של ייצור חשמל. הסקירה תתמקד בישראל, האיחוד האירופי, ארצות הברית, הודו וסין.
נשמח לקבל את תגובותיכם, ולעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בקשר לאמור בסקירה (nadav@ebnlaw.co.il).
I.        ישראל
1.      החלטת ממשלה מס' 474 שעניינה "היערכות ישראל לשינוי אקלים – היערכות ומוכנות לשינוי אקלים והפחתת פליטות גזי חממה"– בהחלטת ממשלה מיום 25.6.09 אשר נתנה תוקף להחלטת ועדת השרים להגנת הסביבה וההיערכות לשינויי אקלים ("ועדת השרים") מיום 9.6.09 (חמ/1) הוחלט, בין היתר, כדלקמן:
1.1.             הקמת ועדת מנכ"לים בראשות מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, ובהשתתפותם, בין היתר, של מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות ונציגי רשות החשמל ("הועדה").
1.2.             הועדה תגבש תוכנית פעולה לאומית להפחתת פליטות גזי חממה, אשר תובא לאישור ועדת השרים תוך שנה מיום ההחלטה. התכנית כאמור תכלול, בין היתר, יעדים לאומיים להפחתת גזי חממה, קריטריונים לחישוב היעדים, אמצעי הפחתה, לוחות זמנים ואבני דרך.
1.3.             הועדה תמנה צוותי משנה לגיבוש המלצה למדיניות ותוכניות הפחתה של פליטת גזי חממה, בין היתר בתחומים של: שימור והתייעלות אנרגטית, ייעול תהליכי ייצור חשמל, תחבורה, מים ואנרגיות מתחדשות. בראש הצוותים הללו יעמוד מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות או נציגו.
1.4.             הוועדה תעקוב אחר יישום החלטות הממשלה הבאות, תוך שיתוף פעולה עם הוועדות שהוקמו מכוחן:
1.4.1.                     החלטת ממשלה מס' 3261 מיום 13.3.08 שעניינה "גיבוש צעדים להתייעלות אנרגטית – צמצום צריכת החשמל".
1.4.2.                     החלטת ממשלה מס' 4450 מיום 29.1.09 שעניינה "קביעת יעד מנחה וגיבוש כלים לקידום אנרגיות מתחדשות בפרט באזור הנגב והערבה".
1.4.3.                     החלטת ממשלה מס' 3954 מיום 21.8.09 שעניינה "מחקר ופיתוח טכנולוגיות וייצור חשמל בתחום האנרגיה המתחדשת".
קישור להחלטת ממשלה 474
2.      הודעת המשרד לתשתיות לאומיות בעניין "היערכות למחסור בחשמל" – בהודעה מיום 12.7.09 נאמר כי ביום 5.7.09 זימן עוזי לנדאו, השר לתשתיות לאומיות, דיון מיוחד שעניינו היערכות לתרחיש של מחסור באספקת חשמל, זאת בעקבות תחזיות לרזרבות נמוכות בחודשי הקיץ, העשויות להגיע עד ל- 2% בלבד.
עמדתה של חברת החשמל הינה כי בשל תחזיות אלה לא יהיה מנוס מהשמשה מיידית של יחידת ייצור "אשכול ב'" בהספק כ- 150 מגוואט, הפועלת באמצעות מזוט, גם בקיץ הנוכחי.
בתום הדיון הורה השר על נקיטת צעדים חיוניים להגדלת הרזרבות, בין היתר, כדלקמן:
2.1.             רשות החשמל תציע בתוך שבוע ימים תמריץ לתקופת הקיץ עבור בעלי גנראטורים פרטיים באמצעות תעריף מיוחד שיעודד את כניסתם להסדר.
2.2.             מינהל החשמל, רשות החשמל וחברת החשמל יפעלו באופן מיידי על מנת לאפשר את חיבור הגנראטורים הכלולים בהסדר לרשת החשמל, דבר שיאפשר תוספת משמעותית שתעמוד לרשות המערכת בשעת הצורך. בדיון הובהר, כי בעלי גנראטורים עד הספק של 5 מגוואט לא נזקקים לרישיון בכדי להצטרף להסדר המאפשר להם לספק חשמל לרשת הארצית בחירום.
2.3.             משרד התשתיות הלאומיות יפנה לכלל משרדי הממשלה, ביניהם משרדי הביטחון, ביטחון הפנים והבריאות, בכדי שינחו את כל הגופים שבאחריותם להצטרף להסדר הפעלת הגנראטורים.
קישור להודעה
3.      הודעת המשרד לתשתיות הלאומיות בעניין "תחנות כוח סולאריות בתמנע" – בהודעה מיום 12.7.09 נאמר כי בישיבת המועצה הארצית לתכנון שהתקיימה ביום 7.7.09, הנחתה המועצה להכין תוכנית מפורטת לשלוש תחנות כוח תרמו סולאריות בתמנע בהיקף של 50-75 מגוואט כל אחת ותחנות כוח פוטו-וולטאיות נוספות בהיקף של כ- 40 מגוואט.
צוות התכנון מטעם משרד התמ"ת ובשיתוף משרד התשתיות הלאומיות איתר שטח של כ-5,300 דונם בשני מתחמים באזור התעשייה תמנע. השטח נבחר בשל הימצאותו בשטח מופר סביבתית, הסמוך לתשתיות הולכה ותחבורה קיימות ומתאפיין בתבנית קרקע שטוחה בהיקף נרחב. בשטח שאותר תוקמנה תחנות הכוח כאמור לעיל, וכן יוקצה שטח להקמת פיילוטים בתחום האנרגיות המתחדשות. עפ"י מדידות שבוצעו נמצא כי עוצמתהקרינהבשטח המיועד הינה אידיאלית.
על רקע החלטה זו, בכוונת משרד התשתיות, בתיאום עם ממ"י והתמ"ת לפעול לפרסום מכרזים להקמת התחנות התרמו-סולאריות.
קישור להודעה
4.      שימוע לתיקון תקנות משק החשמל (יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי), תשס"ה-2005 - ביום 6.7.09 פרסם משרד התשתיות הלאומיות את השימוע, במסגרתו הוצע תיקון הקובע, בין היתר, כי:
4.1.             במקום ההסדר שהיה קבוע בתקנה 10, נקבע כי בעסקה לפי שיטת יכולת זמינה ואנרגיה, ישלם מנהל המערכת ליצרן הפרטי עד 95% מהעלויות הנורמטיביות של הקמת המיתקן, ובמיתקן הפועל באמצעות אנרגיה אגורה – עד 100% מהעלויות הנורמטיביות של הקמת המיתקן, בכפוף לתנאי רשיון היצרן הפרטי.
4.2.             רישיון מותנה יינתן לתקופה שלא תעלה על 66 חודשים ובמתקן הפועל באמצעות אנרגיה שאובה לתקופה שלא תעלה על 72 חודשים, המועד לתחילת ההפעלה המסחרית של מתקן הייצור יהיה 36 חודשים לאחר הסגירה הפיננסית, ובמתקן הפועל באמצעות אנרגיה אגורה לתקופה שלא תעלה על 72 חודשים. על אף האמור, תהא רשות החשמל רשאית, באישור השר לתשתיות לאומיות להאריך מועדים אלה ב- 12 חודשים.
4.3.             בעל רישיון מותנה למיתקן ייצור בעל הספק העולה על 1 מגוואט, יפקד ערבות בנקאית בגובה של 0.6% ממכפלת ההספק המותקן בקילוואט ברכיב הנורמטיבית לערבות.
4.4.             המועד להשגת סגירה פיננסית הינו 30 חודשים ממועד מתן הרישיון המותנה. מנהל מינהל החשמל רשאי להאריך מועד זה ב- 12 חודשים, אולם לא ברור אם הדבר כרוך בחילוט חלק מן הערבות שהופקדה. כמו כן, לא ברור האם גם לרשות החשמל סמכות מקבילה להאריך מועד זה ובאילו תנאים.
4.5.             במידה ולא תושג סגירה פיננסית במועד יחולט שיעור נכבד מן הערבות (35% בנסיבות מסויימות ו- 75% בנסיבות אחרות).
קישור לתיקון המוצע -
5.      שימוע לתיקון כללי משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני) תש"ס-2000 - ביום 6.7.09 פרסם משרד התשתיות הלאומיות את השימוע, במסגרתו הוצע תיקון הקובע, בין היתר, כי:
5.1.             מיתקן לייצור חשמל ממקור אנרגיה מתחדשת, יהיה גם מתקן המסתייע בדלק פוסילי בהיקף שאינו עולה על 15% מייצור החשמל השנתי.
5.2.             התנאים לקבלת רישיון מותנה לייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת, אשר כוללים, בין היתר: הוכחת זכות במקרקעין לאורך כל התקופה של הרישיון המבוקש, יכולת התחברות לרשת החשמל, ובמידת הצורך גם לתשתית הגז הטבעי.
5.3.             תקנה 15 לתקנות משק החשמל (קוגנרציה), תשס"ה-2004, אשר עניינה ערבות של בעל רישיון ומותנה, ותקנה 10 (ב) – (ה) לאותן תקנות, שעניינה מועדים ברישיון מותנה, יחולו על בעל רישיון מותנה לייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות.
5.4.             בחוזה בין יצרן לבין ספק שירות חיוני או מנהל המערכת, יכללו הוראות לעניין השפעת כוח עליון על מי מהצדדים, וכן יכללו הוראות לעניין שינויים בדין אשל חלים על היצרן או על יצרני חשמל פרטיים מסוגו.
קישור לתיקון המוצע -
6.      שימוע לתיקון תקנות משק החשמל (קוגנרציה), תשס"ה- 2004 - ביום 6.7.09 פרסם משרד התשתיות הלאומיות את השימוע, במסגרתו הוצע תיקון הקובע, בין היתר, כי:
6.1.             רישיון מותנה יינתן לתקופה שלא תעלה על 66 חודשים, והמועד לתחילת ההפעלה המסחרית של מתקן הייצור יהיה 36 חודשים לאחר הסגירה הפיננסית. על אף האמור, תהא רשות החשמל רשאית, באישור השר לתשתיות לאומיות להאריך מועדים אלה ב- 12 חודשים.
6.2.             בעל רישיון מותנה למיתקן ייצור בעל הספק העולה על 1 מגוואט, יפקד ערבות בנקאית בגובה של 0.3% ממכפלת ההספק המותקן בקילוואט ברכיב הנורמטיבית לערבות.
6.3.             המועד להשגת סגירה פיננסית הינו 30 חודשים ממועד מתן הרישיון המותנה. מנהל מינהל החשמל רשאי להאריך מועד זה ב- 12 חודשים, אולם לא ברור אם הדבר כרוך בחילוט חלק מן הערבות שהופקדה. כמו כן, לא ברור האם גם לרשות החשמל סמכות מקבילה להאריך מועד זה ובאילו תנאים.
6.4.             במידה ולא תושג סגירה פיננסית במועד יחולט שיעור נכבד מן הערבות (35% בנסיבות מסויימות ו- 75% בנסיבות אחרות).
קישור לתיקון המוצע
7.      שימוע לתיקון תקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רשיון וחובות בעל רישיון), תשנ"ח-1997 - ביום 8.7.09 פרסם משרד התשתיות הלאומיות את השימוע, במסגרתו הוצע תיקון הקובע, בין היתר, כי:
7.1.             בעל רישיון ייצור יהא רשאי להפחית את ההון העצמי שלו בשיעורים ובמועדים הללו: אחרי 3 שנים לשיעור של 15% משווי יחידת הייצור, אחרי 7 שנים לשיעור של 10% משווי יחידת הייצור ואחרי 7 שנים לשיעור של 5% משווי יחידת הייצור.
7.2.              על פי דרישת בעל רישיון ייצור, תהא רשות החשמל חייבת להודיע למממן החוב הבכיר על כוונה לביטול רישיון ייצור, ומממן החוב הבכיר יפעל למינוי גורם חליף לבעל הרישיון בתנאים שנקבעו.
קישור לתיקון המוצע
8.      דו"ח חוק חופש המידע של רשות החשמל לשנת 2009 – ביום 15.7.09 פרסמה רשות החשמל את הדו"ח המפרט את פעילותה בשנת 2008, ופעילות מתוכננת לשנת 2009.
קישור לדו"ח
9.      החלטת רשות החשמל מס' 265 שעניינה "תכנית החירום לחברת החשמל – אי עמידה בלוחות זמנים" – בהחלטה מיום 29.6.09 עדכנה רשות החשמל את החלטה ביחס למקרה של אי עמידת חברת החשמל בלוחות הזמנים שנקבעו בתכנית החירום להפעלה מסחרית של תחנות הכוח הכלולות במסגרתה.
קישור להחלטה המלאה
II.      ארה"ב וקנדה
10.משרד האוצר ומשרד האנרגיה האמריקאי משתפים פעולה לתמרוץ תעשיית האנרגיה המתחדשת – משרד האוצר ומשרד האנרגיה האמריקאי הכריזו בשבוע שעבר כי בכוונתם להקצות למעלה משלושה מיליארד דולר לפרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת. המימון יוענק מכוח ה- American Recovery and Reinvestment Act.
התוכנית תעניק מימון ישיר (במקום הטבות מס) ל- 5,000 פרויקטים בתחומי הביו-מאסה, אנרגיה סולארית, אנרגיה רוח ותחומי אנרגיה מתחדשת נוספים ותכלול הדרכה לאופן הרישום של חברות לקבלת ההטבות.
קישור לפרסום המלא במשרד האנרגיה האמריקאי -
11.הקצאה להשקעה בתוכניות אנרגיה מדינתיות - שר האנרגיה האמריקאי, סטיבן צ'ו הודיע כי בכוונת משרדו להקצות כ- 141 מליון דולר מכוח ה- American Recovery and Reinvestment Act, להשקעה בהתייעלות אנרגטית ובפרויקטים של אנרגיה מתחדשת בהוואי, טקסס ומדינות נוספות.
קישור לפרסום המלא במשרד האנרגיה האמריקאי -
12.שיתוף פעולה בין ארה"ב לסין בעידוד אנרגיות מתחדשות –שר האנרגיה האמריקאי, סטיבן צ'ו יבקר השבוע בסין במטרה לחקור דרכים לשיתוף פעולה בין המדינות בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת.
קישור לפרסום המלא במשרד האנרגיה האמריקאי -
13.משרד הפנים האמריקאי מקצה קרקעות לאנרגיה מתחדשת – קן סלזר, מזכיר משרד הפנים האמריקאי, וסנטור הארי רייד, הכריזו השבוע על יוזמה להקצאת אדמות מדינה לטובת פרויקטים של אנרגיה סולארית.
סלזר ציין הדבר הכרחי לאור המדיניות של הנשיא אובמה לעידוד פרויקטים באנרגיה מתחדשת.
קישור לפרסום המלא במשרד הפנים האמריקאי -
14.מענקים לאנרגיית מתחדשות באזורים כפריים בארה"ב – ה- REAP (Rural Energy for America Program) פרסמה כי תעניק מענקים לחקלאים ותושבים של אזורים כפריים שיבקשו לרכוש או להתקין מערכות של אנרגיות מתחדשות באזורם. את הבקשות יש להגיש לא יאוחר מ- 31.7.09
קישור לפרסום -
III.    אירופה
15.נציבות התחרות של האיחוד האירופי הטילה קנסות ענק על חברות אנרגיה - נציבות התחרות של האיחוד האירופי הטילה לאחרונה קנסות בסך 1.1 מיליארד יורו (1.6 מיליארד דולר), על חברות האנרגיה E.On הגרמנית ו-GDF סואץ הצרפתית, בגין הפרת חוקי התחרות של האיחוד. לטענת הנציבות שתי החברות חתמו על הסכם חלוקת שוק, בשנים 1975-2005, במסגרתו התחייבו שלא להיכנס לשוקי הגז המקומיים זו של זו.
זהו המקרה הראשון שחברות אנרגיה נמצאות אשמות בהפרת חוקי התחרות של האיחוד האירופי ויש בכך איתות לגבי התעניינות נציבות התחרות במגזר האנרגיה. יצוין כי חקירה נוספת מתנהלת באיחוד נגד GDF סואץ באשמת ניצול מעמד לרעה של בעל מונופולין לאחר שנטען כי החברה מונעת תחרות בשוק הגז בצרפת.
קישור להודעת נציבות התחרות של האיחוד האירופי -
16.אנרגיה פוטו-וולטאית באירופה - מחקר חדש מטעם ה-EPIA (European Photovoltaic Industry Association) מראה כי הפוטנציאל לייצור אנרגיה סולארית פוטוולטאיתבאירופה, בשנת 2020, צפוי לעמוד על 12% מכלל האנרגיה, וזאת בניגוד לפחות מ-1% לפי המצב הנוכחי.
קישור לתקציר מנהלים של הדו"ח -
17.היוזמה לדירקטיבה אירופית לבנייה ירוקה נתקלת בקשיים- שבדיה, נשיאת האיחוד האירופי, מתקשה לגבש פתרונות בכל הנוגע לדירקטיבה ל"בנייה ירוקה" באיחוד ועל כן יישומה יתאחר מהצפוי.
בין היתר, הועלתה הטענה כי החוק אינו ישים שכן הוא שאפתני מדי ומטיל על המדינות מגבלות חמורות.
הדירקטיבה, ככל שתתקבל, עשויה להפחית את השימוש באנרגיה ב- 5-6%, ובהתאמה, תופחת עד שנת 2020 כמות הפחמן הדו-חמצני הנפלט.
קישור לטיוטת הדירקטיבה באתר האיחוד האירופי -
18.הצעה למפת דרכים אקולוגית באירופה – דו"ח המכון להגנת הסביבה בשטוקהולם, בנושא כלכלות אקולוגיות באירופה, יספק בסיס לדיונים לקראת סדרת פגישות לא-רשמיות בין שרים לאנרגיה ולאיכות הסביבה באיחוד האירופי, אשר יתקיימו בין ה-23 ל-25 ביולי.
הדו"ח מציע "מפת דרכים" בה ממופים שלושה אזורים בהם נקיטת מדיניות אירופית עשויה לקדם שינוי לכלכלה ירוקה.
קישור לדו"ח המכון להגנת הסביבה -
19.קריאה להאחדת המיסוי על חשמל באירופה –דו"ח אשר פורסם לאחרונה, מצביע כי ההבדלים בין שיעורי המיסוי על חשמל במדינות האיחוד האירופי עשויים לגרום לפגיעה בתחרות בין חברות החשמל השונות, ועל כן יש לבחון האחדה של המיסוי על חשמל באיחוד האירופי. הדו"ח מציין כי הערכת השוק הבעייתית של מיסוי על אנרגיה באיחוד האירופי תהפוך לקשה יותר ככל שהשוק יתפתח, שכן חברות חשמל יהיו פחות מוכנות לספק מידע על מיסוי זה.
20.האיחוד האירופי אישר 47 פרויקטים חדשים בתחום האנרגיה - מועצת השרים של האיחוד האירופי אישרה הקצאת משאבים ל- 47 פרויקטים חדשים לבניית תשתיות גז וחשמל באירופה. ככל שהקצאת המשאבים לא תנוצל עד סוף שנת 2010, הועדה תציע כי המימון יופנה לפרויקטים ירוקים אחרים.
קישור להחלטה
21.האיחוד האירופי פרסם את הדו"ח הרבעוני של שוק החשמל – לאחרונה פורסם הדו"ח הרבעוני המסכם את פעילות שווקי החשמל השונים באירופה לאור המשבר הכלכלי העולמי.
קישור לדו"ח הרבעוני -
IV.    אסיה
22.אנרגיית רוח בסין – ממשלת סין הודיעה השבוע על תוכנית להשקעה של 140 מיליארד דולר, לבניית שבע חוות רוח ענקיות, עד שנת 2020. לפי התוכנית, כל תחנת רוח תהיה מסוגלת להפיק כ- 10 ג'יגהוואט.
23.אנרגיה מתחדשת בדרום קוריאה – ממשלת דרום קוריאה הכריזה השבוע על תוכניתה להשקיע 85 מיליארד דולר, בחמש השנים הקרובות, באנרגיה נקייה, כחלק מחבילת התמריצים הכוללת של המדינה. התוכנית כוללת מימון והטבות למחקר ושיפור טכנולוגי בתחום האנרגיות המתחדשות.
24.אנרגיה סולארית בטייוואן – חקיקה חדשה בטייוואן מעודדת שימוש באנרגיה סולארית. החקיקה מתמרצת רכישה של חשמל מיצרנים פרטיים וצפויה לתמרץ באופן משמעותי את תעשיית האנרגיות המתחדשות במדינה, ולפתוח את הדלת בפני השוק הסולארי העולמי.
V.      כלל עולמי
25.אנרגיית רוח בעולם – לפי תחזית שפרסם ארגון העולמי לאנרגיית רוח WWEA (World Wind Energy Association) צפויה בשנת 2009 צמיחה של כ-25% בשוק אנרגיית הרוח לעומת השנה שחלפה.
26.ה-IPM מפרסם סקירה מעודכנת של מצב הנפט העולמי – ה- International Petroleum Monthly (IPM) פרסם לאחרונה סקירה מעודכנת של מצב הנפט העולמי, הכוללת נתונים סטטיסטיים לגבי ביקוש הנפט העולמי, מניות נפט וייבוא נפט עבור ארגונים ומדינות מפותחות לחודשים מרץ ואפריל 2009.
קישור לאתר ה-EIA:
 

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy