פרסם אצלנו
צור קשר
יום שבת 20.07.2024

משרד ארדינסט , בן נתן ושות' נוסד בשנת 1988, והוא נמנה כיום על השורה הראשונה של המשרדים המסחריים בישראל.

המשרד מייצג חברות מקומיות ובינלאומיות מובילות וכן קבוצות של משקיעים ויזמים, בקשר לתכנון, הקמה, מימון והפעלה של פרוייקטים בתחומי האנרגיה והתשתיות, לרבות בתחום של ייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות, טיפול בשפכים ותחבורה הציבורית. כמו כן, מעורב המשרד בהליכי הסדרה ורגולציה בתחום של ייצור חשמל על ידי יזמים פרטיים.

במסגרת סקירה זו, יתוארו החלטותיהם של גופי הרגולציה הרלוונטיים שעניינן קביעת מדיניות והסדרה בתחומי האנרגיה ובייחוד בתחום של ייצור חשמל. הסקירה תתמקד בישראל, האיחוד האירופי, ארצות הברית, הודו וסין.

נשמח לקבל את תגובותיכם, ולעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בקשר לאמור בסקירה (nadav@ebnlaw.co.il).

I.        ישראל

1.       החלטות ממשלה מס' 129 שעניינה "הגברת התחרות במשך החשמל" – בהחלטת ממשלה שהתקבלה במסגרת התוכנית הכלכלית לשנים 2009 – 2010 התקבלו שורת החלטות שעניינן קידום יצרני חשמל פרטיים והידוק הפיקוח על חברת החשמל. בין היתר הוחלט על:

1.1.    השלמת רגולציה ליצרני חשמל פרטיים בשיטת הרישיונות, עד ליום 1.8.09.

1.2.    קידום פעילותן של החברות הממשלתיות שהוקמו מכוח החלטת ממשלה מס' 3704 מיום 30.6.08 לעניין ניהול מערכת  החשמל, והקמה  והפעלה של תחנות כוח, וזאת עד ליום 1.8.09.

1.3.    פרסום מכרז ממשלתי לרכישת חשמל עבור כלל משרדי הממשלה מיצרני חשמל פרטיים. דיווח על התקדמות סעיף זה, יימסר לוועדת השרים לענייני חברה וכלכלה עד ליום 1.6.09.

1.4.    בהמשך להחלטות ממשלה מספר 3954 (חכ/122) מיום 21.8.08   ומספר 4450 (חכ/176) מיום  29.1.09, לפעול לאיתור וקידום אתרים להקמת תחנות לייצור חשמל.

קישור להחלטת ממשלה 3954 –

http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2008/08/des3954.htm.

קישור להחלטת ממשלה 4450 –

http://www.pmo.gov.il/PMO/Secretarial/Decisions/2009/01/des4450.htm.

1.5.    קידום תכנית מתאר ארצית לתשתיות משק האנרגיה (תמ"א 41, "התמ"א"). דיווח על התקדמות סעיף זה ימסר לוועדת השרים לענייני חברה וכלכלה החל ביום 1.7.09.

1.6.    איתור קרקעות להקמה של לפחות ארבע תחנות כוח לייצור חשמל באמצעות גז טבעי, ולהכלילן בתמ"א. גם בעניין זה יינתן דיווח החל ביום 1.7.09.

1.7.    התאמת נוהל הקצאת קרקעות, במכרז או בפטור ממכרז, כאמור בהחלטת ממשלה מס' 4450 מיום 29.1.09, גם לתחנות כח המבוססות על ייצור חשמל באמצעות גז טבעי. תוך 30 ידווח על יישום סעיף זה.

קישור להחלטת ממשלה 129 –

http://www.pmo.gov.il/PMO/Secretarial/Decisions/2009/05/des129.htm.

2.       הרחבת תחנת הכוח רידינג – בדיון שנערך ביום 8.6.09, בלשכת שר התשתיות הלאומיות עוזי לנדאו, הוצגו בפני השר מסקנות ועדת גל לבדיקת עתידה של תחנת הכוח רידינג לאחר שנת 2020. השר לנדאו החליט לאמץ את ממצאי הוועדה.

ממסקנות הוועדה עולה כי יש להמשיך בהפעלת תחנת הכוח "רידינג ד'", תוך שדרוגה לשתי יחידות ייצור במחזור משולב  בגז טבעי, בהספק של כ-380 מגוואט כל אחת. בכך יעלה ההספק המותקן של התחנה ל כ-750 מגוואט.

3.       עדכון תעריפי חשמל – בהחלטת רשות החשמל מיום 4.6.09 עודכנו תעריפי החשמל.

נוסח ההחלטה –  http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/3/1403.pdf.

לוח התעריפים החדש – http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/4/1404.pdf.

4.      מהפכת ה"מיסוי הירוק" יוצאת לדרך – משרד האוצר והמשרד להגנת הסביבה אימצו את המלצות הועדה הבין משרדית אשר בחנה את השימוש בתמריצי מס למען הגנת הסביבה – הפחת פליטת מזהמים מכלי רכב ומפעלי תעשיה מחד, ועידוד צריכה ושימוש באנרגיה חלופית מאידך. המלצות הועדה שאומצו, הן, בין היתר, אלה:

4.1.    מס קניה על רכב  קביעת "מדד ירוק" המדרג כלי רכב בהתאם לרמת הזיהום שנקבעת לפי שקלול העלויות הציבוריות של פליטות המזהמים, וקביעת מס קניה בהתאם לדירוג זה. קביעת מס קניה בשיעור מופחת לרכב משולב מנוע (היברידי) - 30%, ולרכב נטול פליטות (כגון רכב חשמלי) - 10%, למספר שנים מוגבל, וזאת בכפוף לרמת הזיהום של כלי רכב אלה.

4.2.    הקלות במס להתקנת מתקנים ביתיים ליצור חשמל – משקי בית שיתקינו על גגות או בחצרות בתיהם מתקנים ליצור חשמל מאנרגיית השמש בטכנולוגיה פוטו-וולטאית, יזרימו את החשמל שייוצר לחברת החשמל תמורת תשלום. על מנת לתת תמריץ כלכלי להתקנת מתקנים אלה, נקבע כי ההכנסות ממכירת החשמל כאמור, עד סכום כולל של 18,000 ש"ח לשנה (ובלבד שהמתקן לא יעלה בהספקו על 4 קילוואט), יהיו פטורות ממס. במידה וההכנסות יהיו גבוהות מהתקרה, יופחת הפטור בהדגרה ב- 1 ש"ח לכל שקל של חריגה, עד לביטולו המלא בסכום הכנסה 36,000 ש"ח לשנה.

4.3.    הקלות במס לסוגי דלק "נקיים" יותר – על מנת להסדיר את שוק הביו-דיזל המהווה תחליף לסולר ולעודד שימוש בתערובת ביו-דיזל -5 (B-5) המורכבת מ- 95%  סולר ו- 5% ביו-דיזל, הוחלט למסות את הביו-דיזל (B-100) ולתת הטבת מס לרכיב הביו-דיזל בתערובת האמורה  וזאת עד לקביעת חובה חוקית לייצור תערובת ביו-דיזל - 5 בעוד שנתיים.

ביו-דיזל ייהנה מהטבה במס בשיעור זהה למשקל ביו-דיזל בתוך הסולר. תקן מחייב ייכנס לתוקף בתוך שלוש שנים, כך שסולר יהיה חייב לכלול 5% ביו דיזל. עד אז, הטבה בגבוה 5% מהמס תינתן לתזקיק סולר שיכיל 5% ביו דיזל.

קישור להודעת דובר משרד האוצר בעניין מהפכת המיסוי –

http://dover.mof.gov.il/NR/rdonlyres/3276A4F4-0980-4A55-ACE9-5733A90A425F/0/2009701.doc.

II.      האיחוד האירופי

5.    השפעה כלכלית של התמיכה באנרגיות מתחדשות – מחקר חדש וראשון מסוגו, אשר בחן את ההשפעות הכלכליות של מתן תמיכות לאנרגיות מתחדשות, מעלה כי מדיניות התומכת באנרגיות מתחדשות ממריצה את הכלכלה ומגדילה את היצע התעסוקה, לא רק בתחום האנרגיות המתחדשות אלא במגזרי פעילות נוספים.

על פי המחקר, השגת היעד של האיחוד האירופי, לפיו 20% מתצרוכת האנרגיה בשנת 2020 תיוצר ממקורות מתחדשים, תוביל ליצירת 410,000 משרות חדשות ולעליה של 0.24% בתוצר המקומי הגולמי.

קישור למחקר –

http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/renewables/2009_employ_res_report.pdf

III.    ארצות הברית וקנדה

6.       נתוני ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשותEIA (Energy Information Administration – Official Energy Statistics from the US Govrenment) פרסמה דו"ח הסוקר את נתוני ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות בארצות הברית בשנת 2007, בחלוקה לפי מדינות. מן הדו"ח עולה, בין היתר, כי:

6.1.    ההספק המותקן במתקני ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות גדל בשנת 2007 ב- 6,020 מגוואט, המהווים גידול של 5.9% בהשוואה לשנת 2006;

6.2.    לעומת זאת, ייצור החשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות ירד ב- 8.6% בשנת 2007 בהשוואה לשנת 2006. ירידה זו הינה בעיקרה בעקבות הירידה החדה בייצור חשמל מאנרגיית מים, כאשר ייצור החשמל באמצעות יתר האנרגיות המתחדשות עלה ב- 9%.

קישור לדו"ח המלא –

http://www.eia.doe.gov/cneaf/solar.renewables/page/state_profiles/srp2007.pdf.

7.       הטבות מס ליצור אנרגיה מתחדשת שאינה חשמלית בארה"ב - BETC – Biomass Thermal Energy Council  הודיעה כי היא תומכת בהצעתו של סנאטור רון ווידן לתקן את סעיף 45  ל- Internal Revenue Code כך שתינתנה הטבות מס גם לייצור אנרגיה מתחדשת שאינה חשמלית (למשל, אנרגיה תרמית).

כשליש מכלל תצרוכת האנרגיה בארה"ב מקורה באנרגיה תרמית. לפיכך, אימוץ תמריצים שניתנים כיום לייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות יסייע לעמוד בביקוש האדיר לאנרגיה תרמית, המשמשת כיום, בין היתר, לחימום בתי עסק ובתים פרטיים.

קישור להצעת החוק באתר של סנאטור ווידן

http://wyden.senate.gov/issues/Legislation/energy/renewable_energy_alt_production_act.pdf

8.       סטנדרטים חדשים לצמצום פליטות מכלי רכב בארה"ב – הנשיא ברק אובמה הציג בנאומו בחודש שעבר את עיקרי התוכנית המדינית בעניין התייעלות בתחום השימוש בדלק מכוניות, שמטרתה הפחתת פליטות מכלי רכב בארה"ב בשליש וצמצום התלות בנפט מגורמים חיצוניים לארה"ב (CAFE - Corporate Average Fuel Economy standards).

תחת הכללים החדשים תעשיית הרכב תידרש לספק רכבים שצריכת הדלק שלהם אינה עולה על כ- 15 ק"מ לליטר.

התוצאה של יישום הכללים החדשים שוות ערך להורדתם של כ-177 מיליון רכבים מהכביש במהלך 6.5 השנים הבאות, ולחסכון בגובה השווה לכלל העלות של ייבוא נפט בשנה החולפת מסעודיה, וונצואלה, לוב וניגריה גם יחד.

יישום התקנות צפוי בטווח הקצר לייקר את השימוש בכלי רכב, אולם הצפי הוא כי בטווח הארוך  תאוזן ההתייקרות על ידי ההתייעלות של השימוש בדלקים.

9.       הנשיא אובמה הכריז על הקצאה של 467 מליון דולר עבור אנרגיה סולארית וגיאו-תרמית – בנאומו מיום 27.5.09 הכריז הנשיא אובמה על השקעה של למעלה מ- 467 מליון דולר מהתקציב של ה- American Reinvestment and Recovery Act  לעידוד, פיתוח ושימוש באנרגיה גאו-תרמית וסולארית ברחבי ארה"ב.

המטרה היא לעזור לתעשיית האנרגיה הסולארית והגיאו-תרמית להתמודד עם מכשולים טכניים, ולשפר את הטכנולוגיה הקיימת, וכן להגדיל את היקף המשרות בתחום.

קישור לפרסום המלא במשרד האנרגיה האמריקאי

http://www.energy.gov/news2009/7427.htm

10.   משרד האנרגיה האמריקאי ממשיך במגמה לתמרץ את תעשיית האנרגיה המתחדשת  משרד האנרגיה בארה"ב הכריז בתחילת חודש יוני על מתן מענק בסך כ- 300 מיליון דולר לתחום האנרגיה המתחדשת, כאשר כ- 250 מיליון דולר יושקעו בטכנולוגיות של חיסכון באנרגיה וכ- 50 מיליון דולר נוספים יושקעו בטכנולוגיות גיאו-תרמיות.

שר האנרגיה, סטיבן צ'ו ציין כי מטרת המענק היא לעודד יצירת מקומות עבודה חדשים, הפחתת השימוש באנרגיה קונבנציונאלית לתעשייה וצמצום המפגעים כתוצאה מפליטות גזי חממה. עיקר המענק יושקע בתעשייה הכבדה ובחברות אנרגיה.

הודעה זו מתלווה להודעה קודמת של משרד האנרגיה על הכוונה להשקיע 50 מליון דולר בתעשיית האנרגיה הגאו-תרמית.

11.   משרד האנרגיה האמריקאי מזרים למעלה מ-80 מליון דולר לבנייה המנצלת אנרגיה באופן יעיל – שר האנרגיה האמריקאי, סטיבן צ'ו הודיע כי בכוונת משרדו להעביר למדינות אריזונה, קנזס, מיסיסיפי ואורגון מימון בסך של כ- 80 מיליון דולר לצורך הרחבת תוכניות התמיכה בבנייה ירוקה, המנצלת אנרגיה באופן יעיל. המימון יוענק מכוח  ה- American Recovery and Reinvestment Act.

12.   שקיפות וביקורת על גופים שיזכו למענקים ותמיכות מכוח ה- American Recovery and Reinvestment Act (ARRA)

 ה- Office of Management and Budget (OMB) הורה כי גופים שיזכו למענקים ותמיכות מכוח ה-ARRA (המוערכים בלמעלה מ- 80 מיליארד דולר) יהיו כפופים לחובות דיווח ושקיפות מוגברים.

גורמים שונים שיזכו לסיוע הכספי כמו מכוני מחקר, חברות וסוכנויות יתמודדו לראשונה עם חובות הדיווח והשקיפות, שתכלולנה, בין היתר, בחינה ודרישה לעמידה ביעדי הפרויקטים. אי עמידה בהתחייבויות מצד הגורמים הללו, עלולה להוביל לפרסום שלילי.

ניתן יהיה למצוא מידע מפורט בנוגע לכל פרוייקט פדראלי שיזכה למימון באתרי האינטרנט השונים של הממשל (Recovery.gov ו-USAspending.gov).

13.   נוואדה מגדילה את הטבות המס לאנרגיה מתחדשת – מדינת נוואדה קיבלה חקיקה חדשה שמטרתה תימרוץ ייצור חשמל באמצעות אנרגיה סולארית.

על פי החקיקה שהתקבלה, יוגדל ניכוי המס לצורכי פחת בגין הקמת תחנות כוח להפקת חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות בהספק מותקן העולה על 10 מגוואט, וכן תוקם קרן שתפקידה להעניק הלוואות בריבית נמוכה להקמתם של פרויקטים בתחום.

14.   תעריפי הזנה חדשים באונטריו(Ontario Power Authority) OPA פרסמה טיוטה לתעריפי חשמל מעודכנים במסגרת ה– Bill 150 Green Energy and Green Economy Act. ההצעה עברה בקריאה שנייה במהלך חודש מרץ ועדיין יתכנו שינויים אחרונים בנוסח.

ככל שהטיוטה תקבל תוקף רשמי, אונטוריו תהפוך לפרובינציה הראשונה בצפון אמריקה שמאמצת את המודל הגרמני בכל הנוגע למערכת התמריצים לאנרגיות מתחדשות ותעריפי הזנה לרשת.

כך למשל, התעריף המוצע הינו בגובה של 0.64$ לקילוואט/שעה משך 20 שנה (תעריף הגבוהה אף מזה הנהוג בגרמניה).

IV.   סין

15.   תמיכות לאנרגיה פוטו-וולטאית – ממשלת סין הודיעה על מתן תמיכה רחבה לחברות שעוסקות באנרגיה פוטו-וולטאית בתחומה וזאת מתוך מטרה להפוך את סין למובילה בשוק הפוטו-וולאטי, ולספק אנרגיה סולארית במחיר האטרקטיבי של 0.10$ לקילוואט.

התמריצים כוללים מתן סובסידיה להתקנת מודולים סולאריים על בניינים בהספק מותקן של עד 50 קילוואט בסך 3.00$ לוואט מותקן. על פי התחשיב שנערך תכסה הסובסידיה את כל עלות הייצור של המודולים הסולארים, כך שהחברות ישאו רק בעלויות ההתקנה. כמו כן, פרוייקטים לשימוש באנרגיה סולארית בבתי חולים, בתי ספר ומבני ממשל יזכו תמריצים נוספים.

הסובסידיות לשנת 2009 הן בשיעור של כ-60 מליון דולר בלבד, ומוגבלות להספק מותקן כולל של 20 מגוואט. לאחר מכן תיערך בחינה נוספת של התמריצים.

16.   סטנדרטים מחמירים בנוגע לצריכת דלק של רכבים - בכוונת הממשלה הסינית לפרסם תקנות שעניינן שיפור צריכת הדלק של כלי רכב  ב-18% עד לשנת 2015. צריכת הדלק הממוצעות של מכוניות חדשות בסין עומדת כיום על כ-35.8 מייל לגלון דלק, ועל פי התקנות המוצעות היא תעמוד על 42.2 מייל לגלון דלק. לשם השוואה, הסטנדרטים המקבילים בארה"ב דורשים כי עד שנת 2016 הצריכה הממוצעת תעמוד על 35.5 מייל לגלון דלק.

17.   תוכנית ותמריצים לאנרגיה מתחדשת בשווי של 440 מיליארד דולר – הממשלה הסינית מתכננת לפרסם בקרוב תוכנית תמריצים שמטרתה לעודד את השימוש באנרגיה סולארית ובאנרגיית רוח. כפי שעולה מדיווחים שונים, הממשלה עומדת להציג תמריצים שונים לחוות סולאריות, להתקנתם של פאנלים סולאריים על גגות בתים וכן לפרויקטים גדולים של תחנות רוח.

פרטים מדויקים אודות התוכנית טרם הותרו לפרסום אך נראה כי המימון לתוכנית ינבע בעיקר מחבילת התמריצים הכלכלית שהכריזה אודותיה סין בשנה שעברה כחלק מההתמודדות הממשל עם המשבר הכלכלי.

מטרת התוכנית היא להגדיל באופן משמעותי את ייצור החשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות שעומד כיום על 1.5% מכלל ייצור החשמל מדינה, כך שעד שנת 2020 יופקו למעלה מ- 100  גיגהוואט מאנרגיית רוח ו- 1,800 מגוואט מאנרגיה סולארית.

V.     הודו

18.   אנרגיה סולארית בהודו – מפרסומים בעיתונות עולה כי ממשלת הודו מקדמת תוכנית להפיכתה למובילה בייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות. יעדי התוכנית הינם ייצור של 20,000 מגוואט מאנרגיה סולארית עד לשנת 2020; 100,000 מגוואט עד לשנת 2030; ו- 200,000 מגוואט עד 2050.

עיקרי התוכנית הינם, בין היתר: התקנת מליון מערכות סולאריות על גגות בתים עם ממוצע תפוקה של כ- 3  קילוואט וזאת עד לשנת 2020; הקמת מתקנים סולאריים סביב מתקנים גרעיניים במדינה; הכשרת כוח אדם בעל מומחיות (כ- 100,000 איש) עד לשנת 2020.

כחלק מהתוכנית תפעל הממשלה ההודית להוזלה משמעותית של ייצור חשמל באמצעות אנרגיה סולארית כך שעד שנת 2020 עלות ייצור של כל קילוואט/שעה לא תעלה על 4-5 רופיות, באופן שיהיה תחרותי אף ביחס דלקים פוסיליים ופחם.

עלות התוכנית מוערכת בכ-20 מיליארד דולר על פני תקופה של 30 שנה, ומימונה יהא בעיקר באמצעות שיעורי מס מוגדלים על דלק ודיזל, עדכון תעריפי הזנה לרשת, התקנת פאנלים סולאריים על כלל המבנים הממשלתיים במדינה, והתקנת גופי חימום סולאריים למים על מבנים מגודל מסוים.

 
 
הנדון: סקירת מדיניות ורגולציה – אנרגיה
משרד ארדינסט, בן נתן ושות' נוסד בשנת 1988, והוא נמנה כיום על השורה הראשונה של המשרדים המסחריים בישראל.
המשרד מייצג חברות מקומיות ובינלאומיות מובילות וכן קבוצות של משקיעים ויזמים, בקשר לתכנון, הקמה, מימון והפעלה של פרוייקטים בתחומי האנרגיה והתשתיות, לרבות בתחום של ייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות, טיפול <
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy