פרסם אצלנו
צור קשר
יום שבת 20.07.2024
רו"ח שלמה אלפיה


מעבר להשלכות הכלכליות המשקיות הנובעות מגילוי מאגרי הגז המשמעותיים מול חופי ישראל קיימות השלכות מיסוי מהותיות למשקיע הבודד הבוחר להשקיע את כספו בשותפויות מוגבלות לחיפושי נפט באמצעות רכישה של יחידות השתתפות .
ברשימה זו ננסה לתאר את היבטי המיסוי המרכזיים הנובעים מהשקעה ואחזקה בשותפויות לחיפושי נפט.

ייחודן המסויי של השותפויות המוגבלות הפועלות בשוק ההון היינו מנגנון השיתוף המאפיין אותן במובן זה שהשותפויות עצמן אינן נישומות לצורכי מס הכנסה וכל משקיע בשותפות הוא הנישום והוא מתחשבן אחת לשנה עם רשויות המס על רווחיו ו/או הפסדיו אשר נובעים לו מכורך אחזקתו וחלקו בעסקי השותפות.
מנגנון המיסוי של שותפויות מוגבלות לחיפושי נפט וגז היינו ייחודי לשיטת המס הישראלי וכולל בתוכו מספר הטבות מס הנובעות ברצון המחוקק לעודד את הענף מתוך ראית חשיבותו למשק האנרגיה של המדינה .

הטבה ראשונה נוגעת לשלב החיפוש של המשאבים – בשלב זה מוכרות כל ההוצאות שהוצאו לחיפוש נפט וגז לרבות הוצאות בגין סקרים סייסמיים והוצאות קידוח, זאת למרות שבמהותן מדובר בהוצאות הוניות אשר עדיין לא הניבו כל הכנסה לשותפות. הכרה בהוצאות אלה נוגדת לכאורה את הכלל הבסיסי בדיני המס של הקבלה בין הכנסות והוצאות.
במובן זה הוצאות הקידוח שהוצאו בגין קידוח תמר המוגדר כקידוח אקספלורציה ואשר קדיחתו נסתיימה בימים אלה יוכרו כהוצאה לצורכי מס כבר בשנת הוצאתן ללא כל קשר למועד שבה ינבעו הכנסות לשותפויות בגין קידוח זה . להטבה זו יש משמעות מהותית למשקיעים ביחידות ההשתתפות אשר נהנים מהוצאות הניתנות לקיזוז מהכנסות אחרות שלהם לרבות ממשכורת .

הטבה שנייה נוגעת לשלב שבו השותפויות מדווחות על רווחים אגב מכירות של גז ונפט, ובה העניק המחוקק ניכוי נוסף ומיוחד המכונה "ניכוי אזילה" אשר מחושב כאחוז מהמחזור והוא מנוכה מההכנסה החייבת במס של השותפים בשותפות.
גם להטבה זו יש משמעות מהותית למשקיעים שכן מהרווחים העסקיים של השותפויות מנוכית הוצאה משמעותית שיכולה להגיע לכדי 27.5% מהמחזור ואשר מקטינה את חבות המס של השותפים בשותפות .

גישת המחוקק הישראלי העניקה אם כן תמריצים מיסויים ניכרים למשקיעים בחיפושי נפט וגז אשר הנם ייחודיים ומהווים תמריץ ליזמים ומשקיעים בענף עתיר השקעות וסיכון זה .


הכותב היינו שותף מנהל בפירמת ראית החשבון אלפיה את אלפיה ומומחה לענף חיפושי הנפט והגז בישראל. על לקוחותיו נמנים קידוח תמר, ישרמאקו, אבנר חיפושי נפט ועוד...

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy