פרסם אצלנו
צור קשר
יום שבת 20.07.2024

12 נובמבר, 2009

הנדון: סקירת מדיניות ורגולציה – אנרגיה
משרד ארדינסט, בן נתן ושות'' נוסד בשנת 1988, והוא נמנה כיום על השורה הראשונה של המשרדים המסחריים בישראל.
המשרד מייצג חברות מקומיות ובינלאומיות מובילות וכן קבוצות של משקיעים ויזמים, בקשר לתכנון, הקמה, מימון והפעלה של פרוייקטים בתחומי האנרגיה והתשתיות, לרבות בתחום של ייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות, טיפול בשפכים ובפסולת ותחבורה הציבורית. כמו כן, מייצג המשרד שורה של חברות קלינטק בתחומים מגוונים. המשרד גם מעורב בהליכי הסדרה ורגולציה בתחום של ייצור חשמל על ידי יזמים פרטיים.
את הפעילות בתחומים אלה מוביל עו"ד אורי נוי, שותף בכיר במשרד
 (noy@ebnlaw.co.il).

במסגרת סקירה זו, יתוארו החלטותיהם של גופי הרגולציה הרלוונטיים שעניינן קביעת מדיניות והסדרה בתחומי האנרגיה ובייחוד בתחום של ייצור חשמל. הסקירה תתמקד בישראל, האיחוד האירופי, ארצות הברית, הודו וסין.

נשמח לקבל את תגובותיכם, ולעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בקשר לאמור בסקירה nadav@ebnlaw.co.il

I. ישראל

1. תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מינימאלית ליחידת קירור מים חדשה), התש"ע – 2010 – ביום 4.11.09 פרסם המשרד לתשתיות לאומיות ("המשרד") את נוסח התקנות האמורות לשימוע, שתגובות לו יש להעביר עד ליום 4.12.09.

קישור לנוסח התקנות –
http://www.mni.gov.il/NR/rdonlyres/0939A020-1D1D-4F0C-AB06-D9DA4266A0FD/0/takanot.pdf

2. רישיון להקמה ולהפעלה של רשת חלוקה גז טבעי במחוז מרכז – ביום 4.11.09 פרסם המשרד כי ביום 1.11.09 ניתן הרישיון האמור לחברת חברת סופר אנ.ג''י. חברה לחלוקת גז טבעי בע"מ, לתקופה של 25 שנה.
קישור לנוסח הרישיון –
http://www.mni.gov.il/NR/rdonlyres/E110A993-FF25-4738-8FB7-A003802DE9A2/0/GZ_1739_2009.pdf

3. מדיניות המשרד בעניין משק הגז הטבעי – ביום 4.11.09 פרסם המשרד מסמך מדיניות, שבו מוצגת תפיסת המשרד באשר למערך ההתקשרויות בין בעלי רישיונות הולכה, חלוקה שיווק וצרכנים.
קישור למסמך –
http://www.mni.gov.il/NR/rdonlyres/EAE02AEA-A805-4348-B3D5-DF6D1E33D115/0/GZ_1751_2009.pdf

4. מכרז למתן רישיון הקמה והפעלה של רשת חלוקת גז טבעי באזור הדרום – כפי שפורסם בסקירתנו מיום 27.10.09, ביום 15.10.09 פרסמה רשות הגז הטבעי את המכרז לחלוקת הגז הטבעי באזור דרום (אשדוד, קריית מלאכי, קריית גת, אשקלון ושדרות) לתקופה של עשרים וחמש שנים, שהמועד האחרון להגשת הצעות במסגרתו הינו ביום 15.2.2010.
ביום 11.11.09 פרסם המשרד כי ביום 19.11.2009 יתקיים כנס מציעים במסגרת מכרז זה.
קישור להודעה –
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/News/EnergyNewsNG31_09.htm
קישור למסמכי המכרז –
http://www.mni.gov.il/NR/rdonlyres/9F1930F1-6994-4396-A06D-83CAAD10CBF0/0/tender_31_09_1.pdf

5. הסכם ראשון לרכישת חשמל פרטי – בהודעת המשרד מיום 2.11.09 נכתב כי באותו יום נחתם ההסכם האמור בין מנכ"ל חברת החשמל, לבין מנכ"ל חברת OPC. על פי ההסכם תמכור החברה לחברת החשמל את החשמל שייוצר בתחנת כוח בהספק מותקן של 400 מגוואט שתופעל באמצעות גז טבעי במחזור משולב, ואשר הקמתה תושלם במהלך שנת 2013. מדובר בהסכם ראשון מסוגו בישראל.
קישור להודעה –
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/Messages/EnergySpokesmanElectricity.htm

6. קביעת מנגנון התחשבנות ועדכון מועד להצטרפות למתווה המחלקים ההיסטוריים – בהחלטת רשות החשמל מיום 11.8.09 נקבע מתווה להסדרת פעילותם החוקית של מחלקי חשמל היסטוריים (גופים דוגמת קיבוצים, מושבים, מועצות מקומיות, כפרים וכיו"ב, אשר מבצעים פעילות של חלוקת והספקת חשמל לצרכנים ביתיים מבלי שיחזיקו ברישיונות מתאימים, על פי צווים היסטוריים או על פי הסכמה עם ספק השירות החיוני) ("מחלק היסטורי" ו- "המתווה") . למתווה האמור ישנה חשיבות רבה גם לעניין יישום ההסדרה של ייצור חשמל לצריכה עצמית והזרמת עודפים לרשת באמצעות מתקנים פוטוולטאיים קטנים (עד 50 קילוואט) מיום 2.6.08 ("הסדרת מתקנים קטנים").
במסגרת המתווה, נקבע בין היתר, כי:

6.1. הצטרפות למתווה
6.1.1. הצטרפות מחלק היסטורי למתווה הינה וולונטרית.
6.1.2. מחלק היסטורי שירצה להצטרף למתווה, יוכל לפנות לרשות החשמל בבקשה לפעול על פי המתווה ("הבקשה"), עד לא יאוחר משלושה חודשים ממועד החלטת הרשות, דהיינו עד ליום 11.11.09.
אם יבחר המחלק ההיסטורי לעשות כן הוא יידרש במקביל בקשות לקבלת רישיונות חלוקת והספקת חשמל, על פי הקבוע בחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996, תקנותיו וכלליו.
6.1.3. מחלק היסטורי שיבחר לא להצטרף למתווה ולא יוכרו כצרכן (אפשרות שקיימת לגבי קיבוצים), ימשיך לחוב בחובותיו כספק שירות חיוני כלפי צרכניו, אולם לא ייהנה מזכויות הנובעות מכך, ויוחל, בכפוף לכל לדין, בתהליך הפסקת פעילותו, העברות רשיונו ושטח רשיונו לגוף אחר, על פי מתווה והסדרים תעריפיים שתקבע רשות החשמל.
על פי ההסדרים התעריפים כאמור, תוכל הרשות לקבוע כי מחלק היסטורי ישא בעלויות העברת רשת החשמל למחלק אחר ואף בעלות שדרוגה של רשת החשמל כך שתעמוד בהוראות חוק משק החשמל, תשי"ד-1954 ("חוק החשמל").

6.2. השפעה על הסדרת מתקנים קטנים
6.2.1. בהסדרה למתקנים קטנים נקבע כי התעריף המטיב לצרכנים שיצטרפו להסדרה יהיה מאת מחלק החשמל. וכי מחלק החשמל יזכה לקבל את החזר עלויות ההסדרה מבעל רישיון ההולכה, בכפוף לכך שהינו בעל רישיון.
6.2.2. לפיכך, עד אשר תוסדר פעילותם של מחלקים הסטורים על פי המתווה, הם לא יוכלו ליהנות מפירות ההסדרה למתקנים קטנים, אלא כצרכן יחיד, במידה ויוכרו ככאלה.
בהחלטת רשות החשמל מיום 8.11.09 נקבע כי לאור התעניינות עצומה של מחלקים היסטורים במתווה, יקבע מנגנון התחשבות בין המחלק ההיסטורי למחלק האחר (במידה ויבחר המחלק ההיסטורי לא להצטרף למתווה) ("המנגנון") באופן שיאפשר למחלקים ההיסטוריים לשקול את מכלול העלויות הכרוכות בקבלת החלטה אם להצטרף למתווה, וכן תינתן להם ארכה להגשת בקשה – עד לשלושה חודשים מיום פרסום המנגנון.
קישור למסמך המתווה –
http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/4/1454.pdf
קישור למסמך הסדרת מתקנים קטנים –
http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/3/803.pdf
קישור להחלטה מיום 8.11.09–
http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/9/1489.pdf

7. עדכון לאמת מידה "השלת תדר" – בהחלטת הרשות מיום 4.11.09 עודכנה אמת המידה בעניין השלת תדר, כך שלאחר התיקון מספר הפעמים בהם יושל צרכן לפי אחד מההסדרים הקבועים באמת המידה, יחושב על בסיס תלת שנתי ולא שנתי, באופן שיאפשר למנהל המערכת מרחב גמישות רב יותר.
קישור להחלטה –
http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/7/1487.pdf
קישור לאמת המידה המתוקנת (סימון שינויים) –
http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/8/1488.pdf

8. הצגת דוח מקינזי על ידי השר להגנת הסביבה – ביום 3.11.09 הציג השר את הדוח האמור, הממפה את פוטנציאל הפחתת הפליטות של גזי חממה בישראל, ומספק בסיס נתונים שיאפשר לממשלה לקבוע יעדים להפחתת פליטות.
במעמד הצגת הדו"ח, אמר השר כי בכוונתו להציגו בפני הממשלה, ולקדם החלטת ממשלה הקובעת יעדי הפחתה שאפתניים ומאמצת תוכנית לאומית להפחתת פליטות, שעיקריה, הינם:
8.1. מעבר מאסיבי לאנרגיות מתחדשות בהיקפים גדולים של 25% מסך ייצור האנרגיה, בדגש על אנרגיה סולארית.
8.2. מעבר לבנייה ירוקה.
8.3. שימוש בתחבורה ציבורית וברכבים חסכוניים מבחינת צריכת דלק.
8.4. גידול בהיקפי המחזור והשבת הפסולת .

II. אירופה

9. הסוכנות האירופית לאנרגיה אטומית פרסמה דו"ח שנתי ל-2008 – מהדו"ח עולה כי בשנת 2008 היוותה האנרגיה הגרעינית כשליש מסך כל האנרגיה שיוצרה ברחבי היבשת.
קישור לדו"ח באתר האיחוד האירופי –
http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2009_esa_report_2008.pdf

10. החל מיום 10.11.2009 יציעו בנקים באנגליה הלוואות בשווי כולל של 1.4 מיליארד ליש"ט למטרה של חוות רוח יבשתיות.
לידיעה המלאה באתר משרד האנרגיה האנגלי –
http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/news/pn131/pn131.aspx

11. הפחתת פליטות פחמן דוח חמצני באנגליה – משרד האנרגיה האנגלי הכריז על יעד הפחתה בשיעור של 10% עד שנת 2010. על מנת לעמוד ביעד זה מקדם המשרד יעילות בתאורה ומיזוג. הכרזה זו היא חלק מקמפיין בשם "10:10" שנועד לעודד יעילות אנרגטית באנגליה ובעולם.
לידיעה המלאה באתר משרד האנרגיה האנגלי –
http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/news/pn128/pn128.aspx

12. שר האנרגיה האנגלי אישר את הקמתו של תחנת כוח לייצור חשמל מביומסה בהספק מותקן של 80 מגוואט.
לידיעה המלאה באתר משרד האנרגיה האנגלי –
http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/news/pn126/pn126.aspx

III. ארה"ב

13. ממשל אובמה ישקיע יותר מ-38 מיליון דולר בהתייעלות אנרגטית באלסקה, קנזס, יוטה ומערב וירג''יניה – מדינות אלו יישמו מדיניות של הפחתת השימוש באנרגיה, הפחתת פליטות של פחמן דו חמצני ויצירת מקומות עבודה מקומיים "ירוקים". המימון יאפשר למדינות להשקיע בפתרונות אנרגטיים.
לידיעה המלאה באתר משרד האנרגיה האמריקאי –
http://www.energy.gov/news2009/8257.htm

14. שר האנרגיה האמריקאי צ''ו הודיע כי ארה"ב תשקיע 30.6 מיליון דולר ב-7 פרויקטים העוסקים באנרגיית מים – מטרת הפרויקטים היא שיפור היעילות והפחתת ההשפעה הסביבתית של מתקנים העושים שימוש בטכנולוגיה זו.
לידיעה המלאה באתר משרד האנרגיה האמריקאי –
http://www.energy.gov/news2009/8260.htm

15. שר האנרגיה האמריקאי צ''ו יצא לביקור בסין והודו במטרה לקדם שיתוף הפעולה הבינלאומי בנושא אנרגיה נקייה – הביקור ידגיש את הפוטנציאל הטמון ביחסים של שיתוף פעולה בסקטור האנרגיה הנקייה ופיתוח טכנולוגיות מסוג זו.
לידיעה המלאה באתר משרד האנרגיה האמריקאי –
http://www.energy.gov/news2009/8278.htm


IV. כלל עולמי

16. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה פרסמה דו"ח האנרגיה העולמי לשנת 2009 – הדו"ח בוחן את השפעת המיתון הכלכלי העולמי על השימוש באנרגיה, פליטות פחמן דו חמצני וההשקעה באנרגיה, עוסק בתפקידו של הגז הטבעי בשוק האנרגיה, ובוחן את השפעות ההתפתחות במדינות דרום אסיה על שווקי האנרגיה הגלובליים.
לידיעה המלאה באתר הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה –

17. "טיטאן מערכות אנרגיה" ו"אינפינטי" הבלגיות יתקינו מערכות פוטו-וולטאיות בסדר גודל של 1 ג''יגה-וואט במחוז אנאנטאפור שבהודו – "אינפינטי" תפתח ותממן את הפרויקטים ו"טיטאן מערכות אנרגיה" יפעלו כקבלן ויספקו את המערכות.

18. סוכנות החלל היפנית מתכננת לשגר תחנת חלל סולארית בסדר גודל של ג''יגה-וואט אחד בשנת 2030 –הפרויקט צפוי לספק חשמל זול פי 6 מעלותו הנוכחית ביפן, בסך 0.09$ לקילוואט.
לידיעה המלאה –
http://www.businessgreen.com/business-green/news/2252827/japan-1gw-solar-space-station

סקירה זו ניתנת כשירות ללקוחותינו, האמור בה אינו מהווה משום חוות דעת, ייעוץ משפטי, המלצה או הצעה לפעול בדרך כלשהי. ארדינסט, בן נתן ושות'', עו"ד אינם נושאים באחריות כלשהי לנכונותם ודיוקם של הסקירה ופרטיה, ולא ישאו בשום מקרה באחריות לנזק מכל סוג ומין, שיגרם בגין שימוש במידע הכלול בסקירה זו.

בכבוד רב,

ארדינסט, בן נתן ושות'', עו"ד
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy